รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

“ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว” (NECTEC Embedded Technology Camp 2015)

ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

No. Theme ชื่อโครงการ/ผลงาน สถาบันการศึกษา คณะ ชื่อ-สกุลนิสิต นักศึกษา ชื่อเล่น อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อเล่น

1 Smart Home Smart Home Device จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวณัชชา ตั้งจิตภัคกุล มีน ผศ.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี นิ่ม

นายภัทรกร โชคเฉลิมวัฒน์ เบน

2 Smart Farm เกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวสุชานันท์ ยอดชุมภู บีบี อาจารย์แสงเดือน โปธา แสงเดือน

นายอัครวุฒิ เอี่ยมสำอางค์ เคน

3 Smart Farm เกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายธัญสิทธิ์ พัทธะศิลป์ เอ

นายศักดิธัช ปัญญามูลวงศา ชอปเปอร์

4 Smart Farm เครื่องคำนวณเวลาอาหารพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายพีรพงษ์ ชื่นใส เจแปน อาจารย์ธอริน ธีรเดชวานิชคุณ เอก

นายพัทธนันท์ พ้นชั่ว พัด

5 Smart Machine ชุดจักรยานอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายอนันต์ ปานเถื่อน เต้ย อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี เอม

นายอธิวัฒน์ ภูชำนิพัฒนนันท์ ท็อป

6 Smart Farm Futures Fram มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายณัฐพงษ์ จ้อยเจริญ พงษ์

นายสุวิชชา กุลวิเศษ โจ๋

7 Smart Farm ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะชำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายนิติธร เข็มขาว ไมค์ อาจารย์ผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว เค

นายพีรพงษ์ ทับทิม ปิ๊ก

8 Smart Machine เครื่องอบแห้งสมุนไพรแบบควบแน่นไอน้ำอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายอภิรัฐ สิริวงศ์เครือ เฟิร์ส

นายอภิสิทธิ์ ชัยเจริญ เฟรม

9 Smart Machine Portable 5-lead ECG for Telemedicine มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายอภินันท์ บุญทอง ต๋อง อาจารย์ภาณุวัฒน์ มาละแซม ตุ๋ม

นายอภิรักษ์ แสงเงินชัย แมน

10 Smart Farm สวนผักอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายรณฤทธิ์ ปัญญาเรืองตระกูล เฉิ่ม อาจารย์วรัญญู พุทธจันทร์ ใหม่

นายณัฐวุฒิ สุขไกร โม่

11 Smart Farm สถานีตรวจสภาพอากาศสำหรับรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นายภูมินทร์ ประกอบแสง ต่าย อาจารย์นครินทร์ ศรีปัญญา ต้น

นายอนวัช วัฒทันติ โดนัท

12 Smart Home ชุดแจ้งเตือนอัคคีภัยในบ้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นางสาวหฤทัย ดาโรจน์ มะปราง

นางสาวชลธิดา อิทธิกรสุกนต์ธี แป้ง

13 Smart Machine กาแฟร้อนๆ ด้วยสมาร์ทโฟน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นางสาวกนกพร ยันตะพันธ์ นุ๋ย

นางสาวพัทธวรรณ จันทอง อาย

14 Smart Farm การพัฒนาระบบควบคุมในการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายศิริพงษ์ ปะวะโก มอส รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว  

นางสาวสุธินี เรืองรัตนอัมพร นี

15 Smart Home IPLUG มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายกานต์รวี กาฬบุตร ตุลย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ


นายศรัณย์ สินสวาสดิ์ ไมค์

16 Smart Machine Rehabilitation Game มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมไฟฟ้า นายคณิน ตั้งวชิรา เอ็ม ผศ.ดร.สุรโชค ธนพิทักษ์ เบ็น

นายวริศ ปัญญาฉัตรพร ฮัท

17 Smart Home ระบบติดตามการเคลื่อนไหวสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกิตติศักดิ์ บัวบก อู๋ ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย พีท

นายวรชาติ พลายวาส จอม

18 Smart Home บ้านอัจฉริยะประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายเอกสิทธิ์ วัฒนมณีกุล เอก ผศ.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ ฟลุค

นายวีระชีย ฤทธิสิงห์ นัท

19 Smart Home การควบคุมแสงสว่างด้วยระบบสัมผัสสำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายอภินันต์ จันลาภา โต ผศ.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ อ้น

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ หอมทรัพย์ ขวัญ

20 Smart Home สมาร์ทเฮือน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายอาทร กลีบม่วง เท่ห์ อาจารย์อธิพงศ์ สุริยา ไกด์

นางสาวมะลิวรรณ์ ง่วนหอม ป๊อป

21 Smart Home ตรวจจับผู้บุกรุกแบบบอกตำแหน่งผ่านโทรศัพท์มือถือ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี คณะอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์ นายอภิสิทธิ์ บัวน้อย แม็ต อาจารย์ปรารถนา ราชสุภา เหมี่ยว

นายสราวุทธ รอดอินทร์ นิว

22 Smart Farm เกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายพันธกร สินมา แน็ต ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา สุวิทย์

นายปิยะพล เรืองทิพย์
เบิร์ด