วัตถุประสงค์และสิ่งที่คาดหวัง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และเป็นการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว แก่เยาวชนทั่วประเทศ
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นด้านอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
4. เพื่อให้ได้ผลงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความหลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สิ่งที่คาดหวัง
1. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันในอนาคต
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวของประเทศเพิ่มขึ้น
3. บุคลากรในภาคการศึกษาทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพิ่มมาก ขึ้น มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมบนระบบสมองกลฝังตัวที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม
4. สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดว่าบุคลากรจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านระบบสมองกลฝังตัวในระดับ ที่สูงขึ้นและสามารถพัฒนาการออกแบบและควบคุมการทำงานของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของตลาดที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที
5. มีการรวมกลุ่มของผู้พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวซึ่งจะนำไปสู่การขยายฐานความรู้ใน เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมการผลิต สามารถมีความร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว