คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์พอสมควรและอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ สนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded Technology) มุ่งหวังการนำไปประยุกต์ใช้งาน และมีความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมค่ายฯ ดังนี้
     1. มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C, C++
     2. มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (Electronics & Digital Technology)
     3. มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตหรือการประยุกต์ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet System)
     4. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวหรือการนำระบบสองกลฝังตัวไปประยุกต์ใช้งาน (ถ้ามี)

กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 40 คน
     1. เยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่เป็นพี่เลี้ยง/เคยเป็นพี่เลี้ยง จาก “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : NECTEC eCamp”
     2. เยาวชนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จากกลุ่มเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาที่ร่วมในงานวิจัยกับ ศูนย์ฯ
     3. เยาวชนในระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ที่สนใจ
     4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ