หลักการและเหตุผล

    ปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีการนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบอยู่ในตัวเครื่อง ตั้งแต่ระบบการทำงานอย่างง่าย ไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้าน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทำให้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ต่อบุคคลโดยตรง คือ ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้ความรู้และความเข้าใจแก่เยาวชนในการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ซี่งเยาวชนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ทั้งในด้านการศึกษา และในชีวิตประจำวัน การให้ความรู้แก่เยาวชนจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่างถ่องแท้ สามารถสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จึงได้จัดทำโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : NECTEC eCamp เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ ทำการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อประยุกต์ใช้งานต่างๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว โครงการจึงได้ส่งเสริมให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่สนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded Technology) ได้มีโอกาสสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมภายใต้ “โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว หรือ NECTEC Embedded Technology Camp 2015” ขึ้น โดยการจัดดำเนินการโครงการฯ ในครั้งแรกนี้ ศูนย์ฯ ได้ทำการขยายโอกาสสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ไปยังกลุ่มนักศึกษาอาชีวะด้วย ทั้งนี้ โครงการได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว จากบริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย