รายละเอียดโครงการ

    ปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่าง กว้างขวาง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบอยู่ในตัวเครื่อง ตั้งแต่ระบบทำงานอย่างง่ายไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านและฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ทำให้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงนั่นคือทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความก้าวหน้าดังกล่าวทำให้
มีความต้องการบุคลากรในด้านนี้มากขึ้น
    แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร จากความสนใจศึกษาต่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มลดลง จำนวนผู้สนใจศึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีที่มีอยู่จำกัด ทั้งนี้อาจมีผลทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการแข่งขันในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมส่งออกลำดับต้นๆ ของประเทศ
ดังนั้นควรที่จะกระตุ้นให้คนไทยมีความสนใจในอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเยาวชนเพื่อการแข่งขันในอนาคต การวิจัยและพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์ ผู้ทำการวิจัยและพัฒนาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี การสร้างบุคลากรในระดับนักเรียนให้มีความรู้ความชำนาญทางด้านฮาร์ดแวร์จึงจะต้องมีการฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2543 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงได้เริ่มโครงการ NECTEC eCamp ขึ้น โดยร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือกนักเรียนมัธยมต้นทั้งชายและหญิงจากโรงเรียนในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงจำนวน 40 คนมาเข้าค่ายฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียนช่วงปิดภาคการศึกษา ผลการเข้าค่ายฯ ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ และต่อมารูปแบบจากการจัดค่าย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำมาขยายผลในปีต่อมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม และเมษายน ศอ. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศรวม 19 แห่ง เปิดรับนักเรียนเข้าค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ หรือ NECTEC eCamp ค่ายละประมาณ 40 คน
    นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว โครงการจึงได้ส่งเสริมให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์ และพี่เลี้ยงในโครงการ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน Embedded ได้มีโอกาสสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมภายใต้ “โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (NECTEC Embedded Technology Camp 2015)”  เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ Embedded Technology โดย ศอ. ริเริ่มจัดค่ายนำร่อง ปีแรก ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2558 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด