ที่มาโครงการ

โครงการ "ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ (Expanding your Horizons)"

           บทบาทของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นับวันจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีอย่างไม่หยุด ยั้ง อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศทั้งทางด้านประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าได้ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ในการหลอมรวมองค์ความรู้ทางวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก แต่จากข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวนนักศึกษาใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี พ.ศ. 2551 สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำแนกตามเพศ พบว่า เพศชายเข้ารับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มากกว่าเพศหญิง คิดเป็นสัดส่วนโดยประมาณ 2:1 คน (นักศึกษาชาย จำนวน 59,775 คน และนักศึกษาหญิง จำนวน 39,832 คน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เพศหญิงมีความสนใจและมีโอกาสในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ น้อยกว่าเพศชาย และสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเพิ่มโอกาสในการทำงานและการเติบโตของบุคลากรเพศ ชายด้านวิทยาศาสตร์ของไทยในอนาคตจะสูงกว่าเพศหญิง อันสืบเนื่องมาจากเพศหญิงมักถูกจำกัดทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และข้อจำกัดส่วนตัว
            การที่จะผลักดันและเพิ่มโอกาสการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคอันมีรากฐานมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความเท่าเทียมกันในสังคมนั้นเป็นเป้าหมายที่สำคัญของศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ศูนย์ฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนทุกระดับชั้นโดยเฉพาะนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยเสริมให้เกิดทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และส่งผลให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ และสร้างความสามารถในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวัน ตลอดจนหันมาสนใจในการศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันจะนำไปสู่การสร้างบุคลากรในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน    
            ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จึงร่วมกันจัดโครงการ Expanding your Horizons ขึ้น โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนหญิงในการเป็นนักวิทยาศาตร์หญิงในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม รวมถึงการร่วมทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจด้วยตนเอง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังคำแนะแนวทางสู่ความสำเร็จ และรับแรงบันดาลใจจากนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งโครงการคาดหวังว่า ผลจากการเข้าร่วมโครงการจะทำให้เยาวชนหญิงหันมาเลือกศึกษาต่อสาขาวิทยา ศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การผลิตนักวิทยาศาสตร์หญิงในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอีก ทางหนึ่งด้วย