ตารางกิจกรรม

 
โครงการขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 : EYH 2015
(The Seventh Expanding Your Horizons Thailand)
ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสุรสัมนาคาร

พิธีการ นันทนาการ พัก วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ พัก ทัศนศึกษา พัก นันทนาการ

08.00-08.30 น. 08.45-09.30 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-15.00 น. 15.00-15.15 น. 15.15-16.30 น. 17.00-18.00 น. 18.30-21.00 น.

ลงทะเบียน
รับบัตร
และเอกสาร

หน้าห้อง
สุรนารี
พิธีเปิด
โครงการ
Expanding Your
Horizons

ห้องสุรนารี
บรรยายพิเศษ
เรื่อง
“First Thai Women in Space”
โดย คุณพิรดา เตชะวิจิตร์
วิศวกรดาวเทียม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
นักบินอวกาศหญิงคนแรกของประเทศไทยในโครงการ
แอ็กซ์ อพอลโล สเปซ อคาเดมี
(AXE Apollo Space Academy)


ห้องสุรนารี
กิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์
โดย
NECTEC

ห้องสุรนารี
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน
M1 “Catapult พิชิตหัวใจ K-Pop”
[60 คน]
โดย คุณจีระพงษ์ พงษ์ศิริโสภาพร
บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ห้อง VIP1
รับประทาน
อาหารว่าง
T1 สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
อาคารสิรินธรวิชโชทัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับประทาน
อาหารเย็น
กิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์
โดย
NECTEC

ห้องสุรนารี

และ

กิจกรรม
“อะไรอยู่บนฟ้า”
ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา


M2 “กลคณิตคิดได้ไง”
[60 คน]
โดย ผศ.ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้อง VIP2
T2 อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ อุทยานการเรียนรู้
สิรินธร
เทคโนธานี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลสุรนารี


M3 “ศิลปะการพับกระดาษกับคณิตศาสตร์”
[50 คน]
โดย นายนิรันดร์ นิเวศน์ไชยยันตร์
NSTDA

ห้อง VIP3 

โครงการขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 : EYH 2015
(The Seventh Expanding Your Horizons Thailand)
ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม 1

พิธีการ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ พัก สิ่งแวดล้อม พัก พิธีการ

07.30-08.20 น. 08.20 – 08.30 น. 08.30-10.30 น. 10.30-10.45 น. 10.45-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-16.00 น.

อาบน้ำแต่งตัว
เตรียมสัมภาระสำหรับการ
Check Out
และรับประทาน
อาหารเช้า
ออกเดินทางจากที่พัก
ไปยังอาคารเรียนรวม 1

และลงทะเบียน
วันที่ 2

หน้าห้อง 3101
อาคารเรียนรวม 1
S1 “นักสืบนิติวิทยาศาสตร์”
[45 คน]
โดย พต.ท.อารีรัตน์ ริมใหม่ และคณะ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

ห้อง …
รับประทาน
อาหารว่าง
E1 “โลกป่วย!!! LCA ช่วยได้ (ไหม)”
[40 คน]
โดย คุณอัครพล สร้อยสังวาลย์
MTEC

ห้อง …
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน
พิธีปิด
และพิธีมอบเกียรติบัตร

ห้อง 3101
อาคารเรียนรวม 1


S2 “เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการ์ตูนญี่ปุ่น”
[45 คน]
โดย คุณรักษ์ศักดิ์ สิทธิวิไล
BIOTEC

ห้อง …
E2 “รู้ทันพิบัติภัย”
[40 คน]
โดย คุณธัญญ์ณัช บุษบงค์
NSTDA

ห้อง …


S3 “กล้อง Origami Spectrometer :
จากอะตอมถึงดวงดาว”
[40 คน]
โดย ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้อง …
E3 “สนุกเรียน สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์
แบบกล้วยๆ”
[45 คน]
โดย คุณณัฐวุฒิ ดำริห์
NSTDA

ห้อง …


S4 “เรียนรู้การทำ Infographic
อย่างง่าย ได้ด้วยตนเอง”
[40 คน]
โดย คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
NSTDA

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab Com 1
E4 “Amazing of Energy”
[45 คน]
โดย ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ห้อง …