สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการ "ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7"
(The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)
ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2558  ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1: ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครบตามหลักสูตรที่กำหนด
2: ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเสื้อ หมวก และกระเป๋า EYH 2015 เป็่นของที่ระลึกในการเข้าร่วมโครงการฯ
3: ผู้จัดดำเนินโครงการจะดำเนินการจัดทำประกันภัยสำหรับการเดินทางให้เแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ EYH 2015 ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2558
โดยมีความคุ้มครอง ดังนี้
    - เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  จำนวนเงินประกันภัย 200,000 บาท
    - การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท