กำหนดการ

03 - 08 - 2558

กำหนดการ
โครงการขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7
The Seventh Expanding Your Horizons (EYH 2015)
ระหว่างวันเสาร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558  เวลา 08.00 - 16.00 น.
 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558
เวลา                          รายละเอียด
08.00 – 08.45 น.        ลงทะเบียน
08.45 – 09.45 น.        กล่าวต้อนรับ และการสนับสนุนโครงการฯ
                                โดย    ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                                การสนับสนุนโครงการและประสบการณ์ในความสำเร็จของผู้บริหารหญิง
                                โดย    คุณอรพินท์ จันทร์พริ้ม 
                                         ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
                                กล่าวเปิดงาน
                                โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                         รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.45 – 10.00 น.        ถ่ายภาพหมู่ และรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 11.00 น.        บรรยายพิเศษ เรื่อง “First Thai Woman in Space”
                                โดย    คุณพิรดา เตชะวิจิตร์
                                         วิศวกรดาวเทียม / นักบินอวกาศหญิงคนแรกของประเทศไทย
                                         สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISDA)
11.00 – 12.00 น.        กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน           
13.00 – 15.00 น.        กิจกรรม “ปฏิบัติการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์”      

M1M2M3 
Catapult พิชิตหัวใจ K-Pop
 โดย คุณจีระพงษ์ พงษ์ศิริโสภาพร
 และทีมงานวิศวกร
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
กลคณิตคิดได้ไง
โดย ผศ.ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์
อาจารย์ประจำ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปะการพับกระดาษกับคณิตศาสตร์
โดย คุณนิรันดร์ นิเวศน์ไชยยันตร์ 

ที่ปรึกษา งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
 

15.00 – 15.15 น.        รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 17.00 น.        ทัศนศึกษา     

T1T2 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
อาคารสิรินธรวิชโชทัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานการเรียนรู้สิรินธร
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 

17.00 – 18.30 น.        พักรับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.00 น.        กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
20.00 น.                    เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
                                ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
เวลา                          รายละเอียด
07.00 – 08.15 น.        อาบน้ำแต่งตัว เตรียมสัมภาระสำหรับการ Check Out และรับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.        ขึ้นรถโดยสารที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้ เพื่อเดินทางไปยัง "อาคารเรียนรวม 1"
08.30 – 10.30 น.        กิจกรรม “ปฏิบัติการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์”

S1S2S3S4 
นักสืบนิติวิทยาศาสตร์
โดย พ.ต.ท.อารีรัตน์ ริมใหม่
และคณะ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3
สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการ์ตูนญี่ปุ่น
 โดย คุณรักษ์ศักดิ์ สิทธิวิไล
หน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ฺBIOTEC)
Origami Spectrometer : จากอะตอมถึงดวงดาว
โดย ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียนรู้การทำ Infographic อย่างง่ายได้ด้วยตนเอง
โดย คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ
หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
 

10.30 – 10.45 น.        รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.        กิจกรรม “ปฏิบัติการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม”

E1E2E3E4 
โลกป่วย!!! LCA ช่วยได้(ไหม)
โดย คุณอัครพล สร้อยสังวาลย์

นักวิชาการ
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
รู้ทันพิบัติภัย
โดย คุณธัญญ์ณัช บุษบงค์
ผู้ประสานงาน
สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
สนุกเรียน สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ แบบกล้วยๆ
โดย คุณณัฐวุฒิ ดำริห์
นักวิชาการ ฝายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
Amazing of Engineer
โดย ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  
 

12.30 – 13.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 16.00 น.        พิธีปิดค่าย และมอบใบประกาศเกียรติคุณ/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ