รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ขยายขอบค่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7" (The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการ "ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7"
(The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)
วันที่จัดค่ายฯ : กำหนดจัดค่ายฯ ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]
สถานที่จัดงาน : วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ที่พัก : สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
แผนที่และเส้นทางการเดินทาง : แผนที่ , การเดินทาง

 

     เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม EYH 2015
         ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.45 น.
         หน้าห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

     การเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่าย EYH 2015
         1. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับ การเข้าพักยังที่พักที่ทางค่ายฯ จัดเตรียมไว้ให้
         2. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าค่ายฯ 2 วัน (เป็นชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ หรือชุดพละ ศึกษาของโรงเรียน) ทางโครงการจะแจกเสื้อให้เปลี่ยนคนละ 2 ตัว
         3. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว) 


 


No. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด จัดกลุ่ม จัดกลุ่ม
เยี่ยมชม
จัดกลุ่ม จัดกลุ่ม

M T S E

1 เด็กหญิง กมลชนก กองศรี แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ M 2 T 1 S 3 E 3

2 เด็กหญิง สุภาวดี โพธิ์ศรี ขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 1

3 เด็กหญิง จิรดา สิทธิยศ จตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ M 1 T 1 S 2 E 2

4 เด็กหญิง กรกนก แจ้งกิตติชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 1 T 1 S 1 E 2

5 เด็กหญิง เก็จมณี พิมพ์วิจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 1 T 1 S 1 E 3

6 เด็กหญิง ณฐิดา ธรรมเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 3 T 2 S 1 E 2

7 เด็กหญิง ณัฐรดา จอมแสง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 2 T 2 S 3 E 1

8 เด็กหญิง ณิชนันทน์ สดเสมอ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 2 T 1 S 1 E 3

9 เด็กหญิง ธนิษฐา รุ่งสว่าง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 2 T 2 S 1 E 1

10 เด็กหญิง ธารารัตน์ ปัจฉิมพิหงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 2 T 1 S 2 E 1

11 เด็กหญิง นิชาภา เพิ่มพูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 3 T 2 S 4 E 1

12 เด็กหญิง นิติยนันท์ นาคใจเสือ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 1 T 1 S 1 E 1

13 เด็กหญิง บัณฑิตา พีรเศรษฐโสภณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 2 T 2 S 3 E 3

14 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ หมื่นจำนงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 1 T 1 S 4 E 2

15 เด็กหญิง ปัณฑิตา ทาสันเทียะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 2 T 1 S 4 E 1

16 เด็กหญิง พนิตพร คำนึงผล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 1 T 2 S 4 E 1

17 เด็กหญิง พุทธิดา หุ่นแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 3 T 1 S 1 E 2

18 เด็กหญิง ภัทรลดา หม่อมดา จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 3 T 1 S 1 E 2

19 เด็กหญิง มนรดา วีระถาวร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 3 T 1 S 3 E 2

20 เด็กหญิง มิ่งขวัญ จิตวศิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 1 T 1 S 1 E 2

21 เด็กหญิง อุชุตา ศรีบุศราคัม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 2 T 1 S 1 E 1

22 เด็กหญิง วิลาสินี สุวพานิชย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 3 T 1 S 1 E 2

23 เด็กหญิง ศิวพร ทองเปี่ยมถาวร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 2 T 2 S 3 E 3

24 เด็กหญิง สายรุ้ง ท่าประโคน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 1 T 2 S 4 E 1

25 เด็กหญิง อิชย์ญาดา พวงเงิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี M 3 T 1 S 1 E 2

26 นางสาว จุฑารัตน์ บัวชัยยา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย M 2 T 2 S 1 E 3

27 เด็กหญิง ญาณิศา บุญสายัง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย M 3 T 1 S 4 E 2

28 เด็กหญิง ณัฐพีรา นาจันทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย M 1 T 2 S 2 E 4

29 เด็กหญิง นภัสวรรณ พิลาเคน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย M 1 T 2 S 3 E 4

30 เด็กหญิง ปิยมาส ตันคำฮอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย M 2 T 2 S 1 E 3

31 เด็กหญิง พิชญ์นรี ก้านลำภู จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย M 1 T 1 S 2 E 3

32 นางสาว รวงข้าว แสงโทโพธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย M 2 T 1 S 1 E 3

33 เด็กหญิง สุชาดา ศรีประวัติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย M 3 T 2 S 1 E 3

34 นางสาว อิสริยา พุ่มไพจิตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย M 3 T 1 S 4 E 3

35 เด็กหญิง สีวลี พฤกษ์สกุลวงศ์ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก M 2 T 2 S 3 E 4

36 เด็กหญิง กิติยา เพ็งฉุย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี M 3 T 2 S 1 E 3

37 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทัดกลาง ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 1

38 เด็กหญิง พีรยา ควรนิเฮียะ ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา M 2 T 1 S 2 E 2

39 เด็กหญิง สุชาวลี ชำนิกล้า ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา M 3 T 2 S 3 E 4

40 เด็กหญิง ฐิติมา ยอดด่านกลาง โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 1

41 เด็กหญิง อังคนา นอกตาจั่น โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา M 1 T 1 S 3 E 1

42 เด็กหญิง อัมพาพันธ์ เชือมจอหอ โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา M 3 T 1 S 3 E 1

43 เด็กหญิง ทีน่า แบรนด์ บ้านบุไผ่ นครราชสีมา M 3 T 1 S 1 E 2

44 เด็กหญิง เกยุรา โหล่มกลาง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 3

45 เด็กหญิง ชลธิชา เหมือนทอง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 1 T 2 S 2 E 3

46 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ทือเกาะ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 3 T 1 S 4 E 1

47 เด็กหญิง นันทัชพร ปรี่กลาง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 3 T 1 S 2 E 3

48 เด็กหญิง นิภาพรรณ ชูพุดซา บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 1 T 1 S 2 E 2

49 เด็กหญิง พนิดา สุทธิศักดิ์ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 2 T 1 S 1 E 4

50 เด็กหญิง พรรัตนา น้อยโคกสูง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 3 T 1 S 3 E 3

51 เด็กหญิง พันธุ์ทิพย์ภาภรณ์ อาจเอื้อม บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 4

52 เด็กหญิง พิยดา แสงคำ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 4

53 เด็กหญิง รัตติยา ธนากลาง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 3 T 2 S 2 E 3

54 เด็กหญิง วิภารัตน์ เติมวัน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 2 T 2 S 3 E 1

55 เด็กหญิง ศิริโสภา ประกอบนา บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 2 T 2 S 3 E 3

56 เด็กหญิง สิริกัญญา ทอดอาจ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 2 T 2 S 3 E 4

57 เด็กหญิง สุดารัตน์ สุบงกษ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 1 T 2 S 3 E 4

58 เด็กหญิง สุปรียา อาประหุน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 1 T 2 S 3 E 4

59 เด็กหญิง หทัยทิพย์ นนทะคำจันทร์ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 1 T 2 S 3 E 3

60 เด็กหญิง เจริญขวัญ หันขุนทด ประสารวิทยา นครราชสีมา M 1 T 1 S 2 E 1

61 นางสาว รุ่งมิลินทร์ อินทรารักษ์ ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา M 2 T 1 S 2 E 4

62 เด็กหญิง กิตติวรรณ เอนกธนะสุวรรณ ปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา M 3 T 1 S 2 E 2

63 เด็กหญิง กิตติญา พรหมจันทร์ ปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา M 2 T 1 S 1 E 1

64 เด็กหญิง ชุลีพร กากุรุก ปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 1

65 เด็กหญิง ณัฐมณ หมีคุ้ม ปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา M 1 T 1 S 2 E 1

66 เด็กหญิง นาคิน ศรีแก้ว ปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา M 3 T 1 S 2 E 1

67 เด็กหญิง ปวรภัสรา ราศี ปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 2

68 เด็กหญิง พนิดา เกิดกุลัง ปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา M 1 T 2 S 3 E 2

69 เด็กหญิง มณฑิท กลั้งพิมาย ปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา M 3 T 2 S 4 E 2

70 เด็กหญิง ศศิวิมล จำปาทอง ปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา M 3 T 2 S 4 E 2

71 เด็กหญิง สุธาศิณี จงท่องกลาง ปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา M 1 T 2 S 2 E 2

72 เด็กหญิง สุวิษา วิมล ปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา M 2 T 2 S 2 E 4

73 เด็กหญิง ชาลิสา พรสุขจันทรา พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร M 3 T 2 S 4 E 1

74 เด็กหญิง กนกพร ร่วมสุภาพ มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 3 T 1 S 4 E 4

75 เด็กหญิง กฤติยาณี บุญเรืองศรี มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 2 T 1 S 1 E 3

76 นางสาว เกวลี ยังโนนตาด มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 3

77 เด็กหญิง จิรัชญา ทวีลาภ มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 2 T 2 S 2 E 1

78 เด็กหญิง ชญาพร บุญญานุสิทธิ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 2 T 1 S 1 E 3

79 เด็กหญิง ชนิกา เนาวกุล มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 4

80 เด็กหญิง ชนิกานต์ วันลา มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 2 T 1 S 2 E 4

81 เด็กหญิง ณัฏฐ์อาภา แน่นชารี มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 1 T 1 S 4 E 2

82 นางสาว ณัฐณิชา สังข์งาม มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 3 T 1 S 4 E 4

83 เด็กหญิง ณัฐพร ศรีชัย มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 4

84 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ อะทะยศ มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 2 T 2 S 2 E 1

85 เด็กหญิง พัณณ์ชิตา ศรุติเจริญวงศ์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 3 T 1 S 3 E 2

86 เด็กหญิง พิชามญชุ์ แจ่มดาราศรี มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 2 T 2 S 1 E 4

87 เด็กหญิง เพ็ญพิชา ป่าธนู มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 1 T 2 S 4 E 1

88 เด็กหญิง ภัทรกันย์ บุญเรือง มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 3 T 2 S 4 E 4

89 เด็กหญิง มาตาชา เกตบุญ มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 3 T 2 S 1 E 2

90 เด็กหญิง วรินทร พิพัฒน์พงศ์พสิน มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 3 T 2 S 4 E 4

91 นางสาว ศศิชา วิจันทมุข มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 2 T 2 S 4 E 4

92 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ วิงวอน มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 4

93 นางสาว สุพรรษา จินดายู มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 1 T 2 S 1 E 2

94 เด็กหญิง ใหม่ไท เชษฐสุรกุล มารีย์วิทยา นครราชสีมา M 2 T 2 S 1 E 3

95 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา โชคธนชัยกุล ระดมวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา M 3 T 1 S 1 E 2

96 เด็กหญิง ศิริประภา สุดใจ วัดทรงธรรม สทุทรปราการ M 3 T 2 S 4 E 3

97 เด็กหญิง อนันดา ตั้งชีวินศิริกุล วัดประชานิมิตร นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 3

98 เด็กหญิง กฤตชญา จีรบรรเจิดชัย สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร M 2 T 1 S 4 E 4

99 เด็กหญิง ศศกร บุญนพ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร M 1 T 1 S 3 E 2

100 เด็กหญิง ธัญสุตา สาครกุลวิช สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร M 3 T 2 S 1 E 1

101 เด็กหญิง พรพิชชา บุญอาสาสากุล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร M 1 T 1 S 3 E 4

102 เด็กหญิง พิมพ์ภินันท์ ชาญเชิงภพ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร M 3 T 2 S 1 E 1

103 นางสาว ศจีพัต นวลอนันต์ สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร M 2 T 1 S 4 E 4

104 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เนติมงคลวิทย์ สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา M 1 T 2 S 1 E 2

105 เด็กหญิง ภัคพิชา ศรีสัตย์รสนา สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา M 2 T 1 S 1 E 4

106 เด็กหญิง ภาวิดา ช่างแก้ว สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา M 3 T 2 S 4 E 1

107 เด็กหญิง จสิพร สีหเทพเลขา สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 3

108 เด็กหญิง เจนนี่ เดือนแก้ว แซ่อือ สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา M 3 T 1 S 3 E 4

109 เด็กหญิง ธนัชชา ฉ่ำกลิ่น สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา M 2 T 1 S 1 E 3

110 เด็กหญิง ธิชานันท์ ล่ามกิจจา สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา M 3 T 2 S 3 E 4

111 เด็กหญิง ปวรรัตน์ แสงวิจิตร สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 3

112 เด็กหญิง ปุญยานุช นันท์จันทึก สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 3

113 เด็กหญิง วรางคณา สาษร สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา M 1 T 2 S 1 E 4

114 เด็กหญิง ศตพร สนสูงเนิน สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา M 1 T 2 S 1 E 3

115 เด็กหญิง ศศิวิมล ธรรมพิทักษ์ สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา M 3 T 2 S 1 E 3

116 เด็กหญิง สุภัทราวดี วัฒนอิศรานุกุล สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา M 3 T 2 S 1 E 3

117 เด็กหญิง กฤติกา ธงกลาง สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 3 T 1 S 1 E 1

118 เด็กหญิง กิตติยาพร ดาราชู สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 1 T 2 S 3 E 3

119 เด็กหญิง ชาลิสา เศวตชัยกุล สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 1 T 1 S 3 E 3

120 เด็กหญิง ฐิติมา ชื่นจะโปะ สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 1 T 1 S 2 E 4

121 เด็กหญิง ดวงดาว จุทานิตย์ สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 2 T 2 S 2 E 3

122 เด็กหญิง ธัญรัตน์ มะเสนะ สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 3 T 1 S 3 E 2

123 เด็กหญิง นุชธิดา บำรุงเจียม สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 1 T 1 S 4 E 1

124 เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ ชุ่มจังหรีด สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 3 T 1 S 1 E 4

125 เด็กหญิง เบญญาภา ศรีไกรรัตน์ สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 3 T 2 S 1 E 3

126 เด็กหญิง พัชราภรณ์ แก้วจันทรา สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 2 T 1 S 1 E 3

127 เด็กหญิง พิตรพิบูลภรณ์ เกินกลาง สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 4

128 เด็กหญิง ภัททิยา กระจายแสง สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 1 T 2 S 2 E 1

129 เด็กหญิง เมษิยา อาจศึก สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 3 T 2 S 1 E 3

130 เด็กหญิง วิชุพร ยกบัตร สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 2 T 1 S 1 E 4

131 เด็กหญิง ศุภนิดา ปัญญาคม สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 2 T 2 S 2 E 3

132 เด็กหญิง อมรรัตน์ วรรณชัย สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา M 2 T 1 S 2 E 1

133 เด็กหญิง กนกพรรณ ชาญตะกั่ว สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 1

134 เด็กหญิง กันยาภรณ์ งิ้วสะ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 2 T 2 S 1 E 1

135 เด็กหญิง กิตติมา สืบพันธุ์นงค์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 2 T 1 S 1 E 1

136 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ บริบูรณ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 2 T 2 S 1 E 2

137 เด็กหญิง กุลศิริ ทศเวช สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 1 T 2 S 1 E 2

138 เด็กหญิง ขวัญข้าว สาแก้ว สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 4

139 เด็กหญิง ขวัญรดา ดีรุ่งศักดิ์ถาวร สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 3 T 1 S 2 E 2

140 เด็กหญิง จตุพร กุยแก้ว สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 3 T 2 S 2 E 3

141 เด็กหญิง ชญานิศ แสงจันทร์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 1 T 1 S 2 E 3

142 เด็กหญิง ชนกนันท์ กาญจนกันติกะ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 3 T 2 S 1 E 2

143 เด็กหญิง ชนนิการต์ วลัยศรี สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 2 T 1 S 2 E 2

144 เด็กหญิง โชติกา อักษรสุทธิกุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 2 T 1 S 1 E 3

145 เด็กหญิง ญารินดา ศรีวิชัย สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 3 T 2 S 3 E 3

146 เด็กหญิง ฐิตารีย์ สงัดวงศ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 1 T 2 S 2 E 2

147 เด็กหญิง ฐิติกาญ วีระชัยรัตนา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 2 T 2 S 2 E 2

148 เด็กหญิง ณัชชา นามศิริพงศ์พันธุ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 3 T 1 S 1 E 3

149 เด็กหญิง ณัฐนภัส มาตย์วงศ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 3

150 เด็กหญิง นภัสสร นุ่มละมุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 3 T 2 S 2 E 1

151 เด็กหญิง เบญญาภา มดแสง สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 2 T 1 S 2 E 4

152 เด็กหญิง ปรายฟ้า ชัยวิฑูอนุกูล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 3 T 1 S 1 E 3

153 เด็กหญิง ปริยาภรณ์ นาคทองอินทร์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 1 T 2 S 3 E 1

154 เด็กหญิง ปวริศา บุณยฤทธิชัยกิจ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 1 T 2 S 4 E 4

155 เด็กหญิง ปุณณภา ราชเสนา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 3 T 2 S 2 E 2

156 เด็กหญิง พรชนก ยศสูงเนิน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 1 T 1 S 2 E 3

157 เด็กหญิง พิมพ์วิภา จิรานันทวงศ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 3 T 2 S 1 E 4

158 เด็กหญิง ภริม เศษแสงศรี สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 3

159 เด็กหญิง ภัควี รัตนมาลัย สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 3 T 1 S 1 E 3

160 เด็กหญิง รริสา บือสันเทียะ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 4

161 เด็กหญิง วันทนี อรุณเจริญฉาย สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 2 T 1 S 4 E 2

162 เด็กหญิง ศรศิริ โคตะคาม สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 3 T 1 S 4 E 2

163 เด็กหญิง ศศินกานต์ พงษ์สถิตย์กุล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 1 T 2 S 4 E 1

164 เด็กหญิง ศศิประภา เกตศิลา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 3

165 เด็กหญิง ศศิวิมล เกตศิลา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 4

166 เด็กหญิง สิริ รวยสูงเนิน สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 2

167 เด็กหญิง สุประวีณ์ แช่มเมืองปัก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 3 T 1 S 2 E 1

168 เด็กหญิง อภิลดา จรรยาวัฒนชัย สุรนารีวิทยา นครราชสีมา M 3 T 1 S 2 E 2

169 เด็กหญิง กรรณิการ์ สุภาพันธ์ สูงเนิน นครราชสีมา M 3 T 1 S 1 E 2

170 เด็กหญิง จิรัฐธิกาล
สูงเนิน นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 2

171 เด็กหญิง ฉัฐจาริณี ชัยชนะพัฒนเดช สูงเนิน นครราชสีมา M 2 T 2 S 2 E 2

172 เด็กหญิง ญาณวรรณ บุตรดี สูงเนิน นครราชสีมา M 3 T 1 S 2 E 1

173 เด็กหญิง ญาณวีร์ บุตรดี สูงเนิน นครราชสีมา M 1 T 2 S 1 E 2

174 เด็กหญิง ณฐิฌา อนัตกุล สูงเนิน นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 1

175 เด็กหญิง ณิชกาณต์ รวยสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 2

176 เด็กหญิง เนตรนรา หาญวิเศษมงคล สูงเนิน นครราชสีมา M 2 T 1 S 1 E 4

177 เด็กหญิง บวรรัตน์ บุญสายยัง สูงเนิน นครราชสีมา M 3 T 1 S 1 E 1

178 เด็กหญิง ปภาวรินท์ กรุมสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา M 1 T 1 S 2 E 2

179 เด็กหญิง พัชริญา อินทร์เพ็ญ สูงเนิน นครราชสีมา M 2 T 1 S 2 E 4

180 เด็กหญิง รักษิณา เวบสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา M 2 T 2 S 1 E 1

181 เด็กหญิง ละอองดาว จันทร์ทอง สูงเนิน นครราชสีมา M 3 T 1 S 2 E 2

182 เด็กหญิง ศศินา ชาติจันทึก สูงเนิน นครราชสีมา M 1 T 1 S 3 E 2

183 เด็กหญิง ศิริวรรณ จิตรนอก สูงเนิน นครราชสีมา M 2 T 2 S 3 E 4

184 เด็กหญิง สุกัญญา กนก สูงเนิน นครราชสีมา M 3 T 2 S 3 E 4

185 เด็กหญิง สุธิษา ราชสิงห์ สูงเนิน นครราชสีมา M 1 T 2 S 4 E 2

186 เด็กหญิง สุวิมล เลสสูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา M 2 T 2 S 4 E 2

187 เด็กหญิง หทัยภัทร สุนทร สูงเนิน นครราชสีมา M 3 T 2 S 1 E 1

188 เด็กหญิง อมราภร รัตนพันธุ์ สูงเนิน นครราชสีมา M 1 T 2 S 1 E 1

189 เด็กหญิง คันธารัตน์ สถาวรินร์ เสิงสาง นครราชสีมา M 2 T 1 S 2 E 2

190 เด็กหญิง จีรนันท์ บรรเทิงใจ เสิงสาง นครราชสีมา M 2 T 2 S 3 E 3

191 เด็กหญิง จุฑาวรรณ เลไธสง เสิงสาง นครราชสีมา M 1 T 2 S 1 E 2

192 เด็กหญิง จุฬารัตน์ ฝ้ายคำ เสิงสาง นครราชสีมา M 2 T 2 S 3 E 3

193 เด็กหญิง ชลธิชา โนดไธสง เสิงสาง นครราชสีมา M 1 T 2 S 1 E 2

194 เด็กหญิง ณัชฌา วิดกระโทก เสิงสาง นครราชสีมา M 2 T 2 S 3 E 3

195 เด็กหญิง นุชรา บุญพันธ์ เสิงสาง นครราชสีมา M 3 T 1 S 2 E 2

196 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ วงค์ษา เสิงสาง นครราชสีมา M 3 T 1 S 2 E 2

197 เด็กหญิง พัชราภา บุญลา เสิงสาง นครราชสีมา M 1 T 2 S 1 E 1

198 เด็กหญิง พินทุสร ประดุจชน เสิงสาง นครราชสีมา M 2 T 2 S 3 E 3

199 เด็กหญิง มณฑิรา อุ่นเหมือน เสิงสาง นครราชสีมา M 1 T 2 S 1 E 1

200 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ รุ่งเจริญ เสิงสาง นครราชสีมา M 1 T 2 S 1 E 1

201 เด็กหญิง วรรณวิษา ยวงกระโทก เสิงสาง นครราชสีมา M 2 T 2 S 3 E 3

202 เด็กหญิง สุณัฐชา นามสุวรรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา M 3 T 1 S 4 E 4

203 เด็กหญิง อารียา ฤทธิ์ไธสง เสิงสาง นครราชสีมา M 3 T 1 S 4 E 4

204 เด็กหญิง กุลปรีชา พิมพ์แพง อัสสัมชัญ นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 1

205 เด็กหญิง ภารดี เมืองผุย อัสสัมชัญ นครราชสีมา M 2 T 1 S 2 E 2

206 เด็กหญิง ภูริชญา โกเมนไทย อัสสัมชัญ นครราชสีมา M 3 T 2 S 3 E 2

207 เด็กหญิง อริสรา ฉายาวรรณ อัสสัมชัญ นครราชสีมา M 1 T 2 S 4 E 4

208 เด็กหญิง ชุติมณี บทสูงเนิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 3 T 1 S 3 E 1

209 เด็กหญิง ญาฌิตา เพิ่มทรัพย์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 1

210 เด็กหญิง นุชากร แสนภพ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 2

211 เด็กหญิง ปภาวดี อุปนันท์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 2 T 1 S 2 E 4

212 เด็กหญิง ปรียาภัทร เตชนันท์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 3 T 2 S 3 E 1

213 เด็กหญิง ปวริศา ศรีระสาร อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 1 T 2 S 4 E 2

214 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ภูมิจันทึก อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 2 T 2 S 2 E 2

215 เด็กหญิง สุธิดา พิชากูล อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 2 T 2 S 1 E 4

216 เด็กหญิง กมลวรรณ ศิริเลิศ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 3

217 เด็กหญิง จินต์จุฑา สาคร อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 3

218 เด็กหญิง ณัฐชยา แสนพลกรัง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 3

219 เด็กหญิง ทันยาพร สิบพลกรัง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 1 T 2 S 2 E 3

220 เด็กหญิง ธนพร จันทสุวรรณ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 3

221 เด็กหญิง ธัญธร โต๊ะกำแหง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 4

222 เด็กหญิง น้ำเพชร วิปสูงเนิน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 2 T 2 S 3 E 4

223 นางสาว นุชวรา นนท์เสนา อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 2 T 1 S 3 E 4

224 เด็กหญิง วรนุช ท้วมประถม อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 1 T 1 S 1 E 3

225 เด็กหญิง สรัลชนา สนขุนทด อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 3 T 2 S 2 E 4

226 เด็กหญิง อภิญญา กมลกลาง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 3 T 1 S 3 E 3

227 เด็กหญิง อรจิรา อุดมพืช อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 3 T 1 S 3 E 4

228 เด็กหญิง อารยา พันธุ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา M 3 T 2 S 2 E 2