EYH 2015

โครงการ "ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาตร์ ครั้งที่ 7"
(The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)
ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. หลักการและเหตุผล         
    ในปัจจุบันกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุนมนุษย์ (Human Capital) มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ยั่งยืน โดยเป็นทรัพยากรที่สำคัญประการหนึ่งในกระบวนการผลิตและมีข้อได้เปรียบปัจจัยการผลิตอื่นๆ ในแง่ของการสะสมทุนได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการสร้างรายได้เพิ่มอย่างถาวร ซึ่งหากประเทศขาดความพร้อมและความเพียงพอในด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ไม่ว่าจะลงทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปมากมายเพียงใด ก็ไม่สามารถพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพได้
    กระบวนการที่สำคัญในการการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้มีทักษะที่ยั่งยืนในโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีนั้น คือการพัฒนาการศึกษา ซึ่งแนวการศึกษาที่กำลังเป็นที่สนใจทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สิงค์โปร์ และ ประเทศไทยคือ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) การศึกษาแบบ STEM มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการพัฒนาการวิธีสอนแบบบูรณาในกลุ่ม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ คณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยการนำหลักวิทยาศาสตร์แต่ละแขนง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสอนให้ง่ายขึ้นเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นต้นๆ เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีหาเหตุผล (Inquiry-based) และทดลอง (Experiment) ซึ่งเป็นการต่อยอดหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต
    การที่จะผลักดันและเพิ่มโอกาสการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคอันมีรากฐานมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความเท่าเทียมกันในสังคมนั้น เป็นเป้าหมายที่สำคัญของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เนคเทคจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยเสริมให้เกิดทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และส่งผลให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ และสร้างความสามารถในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
    ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับสำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัด“ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๗” (The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015)  ขึ้น โดยมุ่งเน้นการออบแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแบบบูรณาการ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) และกิจกรรมที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการร่วมทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจด้วยตนเอง และสามารถนำประสบการณ์ องค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมในการทำกิจกรรมไปปรับใช้ในชิวิตประจำวัน นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนหญิง ผ่านการรับรู้รับฟังประสบการณ์ตรงของนักวิทยาศาสตร์หญิงผู้ประสบความสำเร็จในสายงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งโครงการคาดหวังว่าผลจากการเข้าร่วมโครงการจะทำให้เยาวชนหญิง หันมาเลือกศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักวิทยาศาสตร์หญิงให้แก่ประเทศไทยในอนาคต

2. วัตถุประสงค์
    1. เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เยาวชนหญิงที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจและสนุกไปกับการเรียนรู้ STEM  (Science, Technology, Engineering and Mathematics)  ภายใต้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ  
    2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ให้เยาวชนหญิงที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
    3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนหญิงที่เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจ และหันมาเรียนรู้และพัฒนาโครงงานด้าน STEM  (Science, Technology, Engineering and Mathematics)  พร้อมทั้งให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อื่นๆ
    4. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนหญิงที่เข้าร่วมโครงการเกิดการตื่นตัวต่อความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเลือกศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับถัดไป พร้อมทั้งมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพการงานในอนาคต

3. เป้าหมายของโครงการ
    นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ในจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง มีความตื่นตัวและสนใจในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1)  นักเรียนหญิงได้เรียนรู้ทักษะและแนวคิดตามหลักการ STEM  (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
    2)  นักเรียนหญิงที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียน โรงเรียนอื่นๆ ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน
    3)  โรงเรียนเกิดความตระหนักรู้ และสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

5. กลุ่มเป้าหมาย
    นักเรียนหญิงในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 จำนวน 140 -  170 คน จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

6. ระยะเวลาการจัดงาน
    การจัดกิจกรรมค่าย EYH 2015 เป็นกิจกรรมค่าย 2 วัน 1 คืน กำหนดจัดช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558

7 ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

8. วิธีการรับสมัคร
    เปิดรับสมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ทางหน้าเว็บไซต์หลักของโครงการ และใบสมัครที่ส่งไปยังสถาบันการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย