มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

          ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน โดย มุ่งเน้นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ อันเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ (Strategic Technology) ตลอดมา และยึดถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการวางแนวนโยบายของศูนย์ฯ ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
          ศูนย์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย : Thailand ICT Contest Festival” ขึ้นตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2553 นี้  ศูนย์ฯ จัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9” ขึ้นในระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย” เป็นงานประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร จากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเป็นการสั่งสมและบ่มเพาะทุนมนุษย์อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยเป็นการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน ICT จากเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 4 กิจกรรม

          1. การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (The Twelfth National Software Contest: NSC 2010) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง เนคเทค และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่น ชม 144 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเกม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (CAI) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมตัดคำภาษาไทย Web Contest, RFID, Mobile Application สุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย

          2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 (The Twelfth Young Scientist Competition: YSC 2010) สรรหาตัวแทนประเทศไทยชิงชัย ในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์พืช และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับนักเรียนตัวแทนประเทศไทย 3 ทีม

          3. การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 (The Ninth Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2010) โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ เพื่อชิงชัยและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์

          4. การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (The Tenth National Linux Competition: NLC 2010) ระดับนักเรียนและประชาชนทั่วไปในการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยใช้ โปรแกรมต่างๆ ในลินุกซ์ทะเล และการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมและให้บริการเครือข่ายโดยใช้ระบบ ปฏิบัติการลินุกซ์ระบบปฏิบัติการตามแนวทาง Open Source ที่ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเขียนโปรแกรม “Thailand Code จม” เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในประเทศ ซึ่งดำเนินการโดย คณะกรรมการจัดงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก IOI 2011 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกประจำปี 2554 ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          รวมทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครู-อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “จะเพิ่มศักยภาพการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างไร” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่าง วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และครู-อาจารย์ในระดับมัธยมศึกษา