กำหนดการแถลงข่าวการจัดงาน

กำหนดการ
งานแถลงข่าว “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐”
The Tenth Thailand ICT Contest Festival 2011
วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า
สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ / รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๐ น.นายสันติ  สาทิพย์พงษ์
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กล่าวเปิดการแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐”
เวลา ๑๑.๑๐ – ๑๑.๓๐ น.ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 กล่าวถึงความเป็นมาของการประกวดและการจัดงาน “มหกรรมประกวด
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐”
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๕ น.คำถาม – ตอบ
เวลา ๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.ชมผลงานตัวอย่างของเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัล
 จากการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ