กำหนดการจัดงาน

กำหนดการแถลงข่าว
งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑”
Thailand ICT Contest Festival 2012
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องโถงทางเชื่อม อาคารพระจอมเกล้า
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร
***************************************


เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.    ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ / รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.    ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล
                                    ผู้อำนวยงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                    กล่าวเปิดการแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                    และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑”
เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.    ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                    กล่าวถึงความเป็นมาของการประกวดและการจัดงาน “มหกรรมประกวด
                                    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑”
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.    ผู้จัดการมูลนิธิ สยามกัมมาจล กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิและ
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๐.๕๐ น.    ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวถึงความร่วมมือ                   
                                    ระหว่างสำนักงานและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เวลา ๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐ น.    ผู้แทนบริษัท อินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึง
                                    ความร่วมมือระหว่างบริษัทและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.    คำถาม – ตอบ
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.    ชมผลงานตัวอย่างของเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ

***************************************



(ร่าง) กำหนดการพิธีเปิดงาน
งาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑"
Thailand ICT Contest Festival 2012
วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
***************************************


เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.    นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ลงทะเบียน
เวลา ๑๖.๐๐ น.                 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
                                    ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประธานในพิธี
                                    เดินทางมาถึง ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค
เวลา ๑๖.๑๐ – ๑๖.๒๐ น.    ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
                                    ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                    กล่าวรายงานการจัดงาน
เวลา ๑๖.๒๐ – ๑๖.๓๐ น.    ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.    ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                        
                                    เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของเยาวชนจากทั่วประเทศ และเดินทางกลับ
                                    เป็นอันเสร็จพิธี
***************************************


(ร่าง) กำหนดการพิธีมอบรางวัลและพิธีปิด
งาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑"
Thailand ICT Contest Festival 2012
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
***************************************


เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.    นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ลงทะเบียน
เวลา ๑๕.๐๐ น.                 ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี
                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี
                                    เดินทางมาถึง ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค
เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๕.๒๐ น.    ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล
                                    ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                                    กล่าวรายงานและสรุปผลการจัดงาน
เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๖.๓๐ น.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำพิธีมอบรางวัล
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๕ น.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายรูปร่วมกับเยาวชนที่ชนะเลิศ
เวลา ๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท และปิดงาน
เวลา ๑๗.๐๐ น.                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางกลับ เป็นอันเสร็จพิธี
***************************************