กำหนดการของกิจกรรมมต่างๆ ภายในการจัดงาน

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
(The Fifteenth National Software Contest: NSC 2013)


วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 17.00-18.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
    เวลา 17.30-20.00 น.            ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
                                            ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 08.00-09.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
    เวลา 09.00-10.00 น.            ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
                                            ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
    เวลา 10.00-19.00 น.            เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2013 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ
                                            การสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
    เวลา 14.00-16.00 น.            พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 08.00-09.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
    เวลา 09.00-19.00 น.            ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงการ NSC 2013
    เวลา 09.00-10.00 น.            ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
    เวลา 10.00-12.00 น.            คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงการ
    เวลา 12.00-13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
    เวลา 13.00-17.00 น.            คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงการ
    เวลา 17.00-18.00 น.            คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน
    เวลา 17.00-18.30 น.            กิจกรรมนันทนาการ ณ ลานหน้าเวทีใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 08.00-09.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
    เวลา 09.00-12.00 น.            แนะนำโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ณ ห้องประชุม ก้าวใหม่ 1 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกอบรมSCB
    เวลา 09.00-10.00 น.            เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
    เวลา 10.00-15.00 น.            แสดงผลงาน NSC 2013
    เวลา 15.00-17.00 น.            การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
                                            พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15
(The Fifteenth Young Scientist Competition: YSC 2013)


วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 17.00-18.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
    เวลา 17.30-20.00 น.            ติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และ จัดบอร์ดแสดงผลงาน
                                            ลงทะเบียนและส่งมอบบูธ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 08.00-09.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการ
    เวลา 09.00-19.00 น.            ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธเพื่อนำเสนอผลงานโครงการ YSC 2013
    เวลา 09.00-10.00 น.            ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
    เวลา 10.00-12.00 น.            คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
    เวลา 12.00-13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
    เวลา 13.00-17.00 น.            คณะกรรมการตรวจผลงานและสัมภาษณ์โครงงาน
    เวลา 17.00-18.00 น.            คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน
    เวลา 14.00-16.00 น.            พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 08.00-09.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
    เวลา 09.00-10.00 น.            เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
    เวลา 10.00-19.00 น.            เปิดแสดงผลงานโครงการ YSC 2013 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและ
                                            การสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
    เวลา 17.00-18.30 น.            กิจกรรมนันทนาการ ณ ลานหน้าเวทีใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 08.00-09.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
    เวลา 09.00-12.00 น.            แนะนำโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ณ ห้องประชุม ก้าวใหม่ 1 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกอบรมSCB
    เวลา 09.00-10.00 น.            เตรียมตัวนำเสนอผลงาน
    เวลา 10.00-15.00 น.            แสดงผลงาน YSC 2013
    เวลา 15.00-17.00 น.            การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
                                            พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

 

กำหนดการ
การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12
(Youth's Electronics Circuit Contest 2013: YECC 2013)


วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 08.30-09.00 น.            ลงทะเบียน
    เวลา 09.00-09.15 น.            ชี้แจงกติกาการแข่งขันให้แก่ นักเรียน/นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน
    เวลา 09.15-12.00 น.            การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
                                            กิจกรรมประกอบวงจร  ทดสอบทฤษฎี  และตอบคำถาม
    เวลา 12.00-12.45 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
    เวลา 12.45-17.00 น.            การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และส่งผลงานแข่งขัน ครั้งที่ 1
    เวลา 14.30-16.30 น.            พิธีการงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12


วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 08.30-09.00 น.            ลงทะเบียน
    เวลา 09.00-12.00 น.            - การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมประกอบวงจร  ทดสอบทฤษฎี และตอบคำถาม
                                            - นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรางวัลเยาวชนยอดนักอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใต้การแข่งขัน
                                              YECC 2013) โดยให้ประกอบวงจรที่คณะกรรมการกำหนดและทดสอบ
    เวลา 12.00-12.45 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
    เวลา 12.45-17.00 น.            การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และส่งผลงานแข่งขัน ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 14กุมภาพันธ์ 2556
    เวลา 07.30-08.00 น.            ลงทะเบียน
    เวลา 08.00-13.30 น.            ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันฯ
                                            คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน และสรุปผลการตัดสิน   
    เวลา 15.00-17.00 น.            การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                            และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม