การรับเงินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)

     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลในโครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)" ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
     โครงการที่ชนะเลิศในการแข่งขันฯ จะได้เงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ดังนี้
     รางวัลที่ 1 มูลค่า 60,000.- บาท
     รางวัลที่ 2 มูลค่า 40,000.- บาท
     รางวัลที่ 3 มูคค่า 20,000.- บาท
     รางวัลชมเชย มูลค่า 10,000.- บาท
     สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ (เท่านั้น) ของหัวหน้าโครงการ (80% ของเงินรางวัล) และอาจารย์ที่ปรึกษา (20% ของเงินรางวัล) โดยใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้
     1. ใบสำคัญรับเงินของศูนย์ฯ ของหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างละ 1 ชุด [ใบสำคัญรับเงิน]
     2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ (เท่านั้น) ประเภทออมทรัพย์ ในนามหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างละ 1 ชุด
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง ของหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างละ 1 ชุด
     4. ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษามีความประสงค์จะมอบเงินรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำหนังสือแจ้งแก่ศูนย์ฯ พร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจแก่หัวหน้าโครงการด้วย [หนังสือมอบอำนาจ]
     ทั้งนี้ ขอให้จัดเตรียมเอกสารและส่งมาที่
          โครงการ NSC 2013 ห้อง 322 ชั้น 3
          งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที
          ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
          ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

     สำหรับผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 กลุ่มนิสิต นักศึกษา และกลุ่มนักเรีย (ยกเว้นหัวข้อพิเศษ) ศูนย์ฯ ขอเชิญผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง เข้าเฝ้าทูลละออกพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับพระราชทานถ้วยรางวัล ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมประจำปีและนิทรรศการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-19.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

*****************************************************

 

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (YSC 2013)

     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลในโครงการ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15 (YSC 2013)" ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศ ครั้งที่ 12
     โครงงานที่ชนะเลิศในการแข่งขันฯ จะได้เงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ดังนี้
     รางวัลที่ 1 มูลค่า 60,000.- บาท
     รางวัลที่ 2 มูลค่า 40,000.- บาท
     รางวัลที่ 3 มูลค่า 20,000.- บาท
     สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลโล่รางวัลเกียรติยศจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ (เท่านั้น) ของหัวหน้าโครงการ (80% ของเงินรางวัล) และเอาจารย์ที่ปรึกษา (20% ของเงินรางวัล) โดยใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้
     1. ใบสำคัญรับเงินของศูนย์ฯ ของหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างละ 1 ชุด [ใบสำคัญรับเงิน]
     2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ (เท่านั้น) ประเภทออมทรัพย์ ในนาม หัวหน้าโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างละ 1 ชุด
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง ของหัวหน้าโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างละ 1 ชุด
     4. ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษามีความประสงค์จะมอบเงินรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำหนังสือแจ้งศูนย์ฯ พร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจแก่หัวหน้าโครงการด้วย [หนังสือมอบอำนาจ]
     ทั้งนี้ขอให้จัดเตรียมเอกสารและส่งมาที่
          โครงการ YSC 2013 ห้อง 322 ชั้น 3
          งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที
          ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
          ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

     สำหรับผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ต้องเข้าค่ายฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศษสตร์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2556 เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเข้าแข่งขันในงาน Intel International Science and Engineering Fair 2013 ณ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12 -17 พฤษภาคม 2556