IT Contest 2014

IT Contest 2014

เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถาม การรับรู้ และความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์การดำเนินงานของเนคเทค ประจำปี 2557

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ขอความกรุณาจากทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถาม
การรับรู้ และความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์การดำเนินงานของเนคเทค ประจำปี 2557
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ [คลิก]

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2557 โดยข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลงาน รวมถึงการวางแผน ปรับปรุงกลยุทธ์การดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป และเพื่อขอบคุณที่ท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่า
ร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม
จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึก (ท่านละ 1 ชิ้น) ได้แก่
- HDD 1 Terabyte จำนวน 2 ชิ้น
- Wristband Thumb Drive สวทช. จำนวน 20 ชิ้น
- กระเป๋าผ้า Nano จำนวน 10 ชิ้น
- ของที่ระลึกจากสวทช. จำนวน 20 ชิ้น

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ของเนคเทคและสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ร่วมกับ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมการสัมมนา
รับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในประเทศฟินแลนด์
และมุมมองต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21” [รายละเอียดการสัมนา  ]
โดย Prof. Raimo Näkki จาก University of Jyvaskyla
ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) สวทช. ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน Online ได้ที่ [คลิก]
หรือส่งแบบตอบรับ  กลับมาที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-6875
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2326 หรือ e mail:

ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในแบบสำรวจ “การรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนต่อ สวทช."

   

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใคร่ขอความกรุณาจากท่าน
ร่วมแสดงความคิดเห็นลงในแบบสำรวจ “การรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนต่อ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)” ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (on-line)
ได้ที่นี่ [คลิก]  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557
(ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที)  โดยข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการวางแผนพัฒนากลยุทธการดำเนินงานของ สวทช. ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

    และเพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่าร่วมตอบแบบสำรวจ สำหรับ 200 ท่านแรก
ที่ตอบแบบสำรวจกลับมาภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับของที่ระลึกจาก สวทช. ท่านละ 1 ชุด
และทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสำรวจ จะได้สิทธิ์ร่วมลุ้นรับของรางวัล คือ
External Hard Disk  1 Terabyte จำนวน 1 ชิ้น ด้วยครับ อย่าลืมเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับ

ประกาศผลการแข่งขันในเวทีระดับประเทศของงาน มหกรรม IT 2014

ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะเลิศของการแข่งขันในเวทีระดับประเทศของงาน
"มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13"
ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหิศร SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
โดยรายชื่อของผู้ชนะเลิศในแต่ละโครงการการแข่งขันสามารถเข้าดูได้ที่
ผลการแข่งขันโครงการ NSC 2014 ผลการแข่งขันโครงการ YSC 2014
ผลการแข่งขันโครงการ YECC 2014 ผลการแข่งขันโค้ดจม ครั้งที่ 4
ยินดีด้วยกับผู้ชนะเลิศในทุกๆ โครงการและทุกๆ ผลงานนะครับ

ประกาศเกี่ยวกับการรับเงินรางวัลของโครงการ/โครงงาน ที่ชนะเลิศในการแข่งขันฯ

สำหรับการรับเงินรางวัลนั้น กำหนดให้หัวหน้าโครงการ/โครงงาน หรือผู้พัฒนาภายในทีมเป็นตัวแทน
ในการรับเงินรางวัล โดยใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายในชื่อของผู้ที่เป็นตัวแทนในการรับเงินรางวัล
คือ 1. ใบสำคัญรับเงิน ของศูนย์ฯ [ใบสำคัญรับเงิน NSC 2014] [ใบสำคัญรับเงิน YSC 2014]
2. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) เท่านั้น 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ซึ่งเอกสารในข้อ 2. และข้อ 3. ต้องลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วย และในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษา
มีความประสงค์จะมอบเงินรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำหนังสือแจ้งแก่ศูนย์ฯ
พร้อมทั้งแนบ หนังสือมอบอำนาจ แก่ผู้ที่เป็นตัวแทนในการรับเงินรางวัลด้วย
โดยศูนย์ฯ ขอให้จัดเตรียมเอกสารข้างต้น ส่งทางไปรษณีย์มาที่

งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (เอกสารับเงินรางวัล)

รบกวนขอให้ส่งเอกสารประกอบการรับเงินรางวัล ตามข้อ 1-3 ส่งมายังศูนย์ฯ
ภายในวันที่ 4 เม.ย. 2557 ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการทำเรื่องเบิกจ่ายครับ