YSC16

YSC16

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ YSC 2014

ประกาศแจ้งรายละเอียดต่างๆ
และข้อมูลขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 : YSC 2014"
ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา ของโครงงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศ
ได้ที่ คู่มือรอบชิงชนะเลิศ ด้วยครับ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโครงงาน ชื่อผู้พัฒนา/อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ที่ รายชื่อโครงงานเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน
ตาม
กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ ได้ตามที่แจ้งครับ
แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันครับ

ประกาศผลการพิจารณารอบรองชนะเลิศ โครงการ YSC 2014

มาแล้วครับ สำหรับผลการพิจารณาโครงงานในรอบรองชนะเลิศ
ของการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 : YSC 2014
สามารถเข้าดูรายละเอียดของผลการพิจารณาได้ที่ [คลิกที่นี่]
ยินดีด้วยกับทุกๆ โครงงานนะครับ

กำหนดการของโครงการ YSC 2014 ช่วงต่อไป

กำหนดการของโครงการ YSC 2014 ช่วงต่อไป
การส่งมอบข้อตกลงการรับทุนและผลงาน วันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ประสานงาน หรือ ทางไปรษณีย์

การนำเสนอผลงาน
- ภาคใต้ ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 14 มกราคม 2557
- ภาคกลาง ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เนคเทค/สวทช. จ.ปทุมธานี วันที่ 17 มกราคม 2557
- ภาคเหนือ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก วันที่ 20 มกราคม 2557
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี/เดอะมอลล์โคราช จ.นครราชสีมา วันที่ 21 มกราคม 2557
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วันที่ 23 มกราคม 2557

หมายเหตุ ศูนย์ประสานงานบางแห่ง อาจจัดการนำเสนอผลงาน นอกสถานที่ตามที่ได้ประกาศไว้
ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการพิจารณาและโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 27 มกราคม 2557

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศแล้วครับ สำหรับผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา YSC 2014

ประกาศผลข้อเสนอโครงงาน
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  ครั้งที่ 16 ที่ผ่านการพิจารณา
โดยสามารถดูรายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่ [คลิก]
สำหรับโครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงงานได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึง ต้นเดือนมกราคม 2557 โดยขอให้ส่งมอบข้อตกลงการรับทุนและผลงาน
ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภายในวันที่ 9 มกราคม 2557
หรือวันอื่นตามที่ศูนย์ประสานงานนั้นๆ กำหนด
ทั้งนี้ ในปีนี้ งดการจ่ายเงินทุนในรอบแรกครับ
*** ยินดีด้วยกับโครงงานที่ผ่านการพิจารณาครับ ^^ ***

ประกาศเรื่องการส่งเอกสารข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน

การส่งข้อเสนอโครงการ YSC 2014
ส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น
ได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการในภูมิภาคที่สังกัด ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ยึดวันที่ในตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
- ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  - ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์