ผลการแข่งขัน

ประเภทนักเรียน

  • รางวัลชนะเลิศ: ทีม moon (moon) สมาชิกในทีมคือ นายเกษมสันต์ คงศาลา และ นายธนภัทร์ เศรษฐการุณย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1: ทีม noname’);DROP TABLE users;– (theme) สมาชิกในทีมคือ นายธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: ทีม ที่มีสองคน (lionsk133) สมาชิกในทีมคือ นายไวทยะ ครองอภิรดี  นายวรรธนัย ทางศรีโรจน์กุล  และนายศุภกร ตัณฑรังษี จากสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประเภทบุคคลทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ: ทีม Chunky bacon!! (chunky_bacon) สมาชิกในทีมคือ นายไท ปังสกุลยานนท์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1: ทีม readAbook (readAbook) สมาชิกในทีมคือ นายณัฐรัฐ วิริยะกุลนันท์  นายวรเชษฐ์ โบศรี และ นายณัฐกุล กิจถาวร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: ทีม Tingball55 (tallbing) สมาชิกในทีมคือ นายสิปปกร วิชญ์สันต์กุล และนายชยุตพงศ์ พรมภักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจสามารถชมภาพบรรยากาศได้ทาง เพจ https://www.facebook.com/codejom