รูปแบบการจัดงาน

          "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13" หรือ "Thailand IT Cnotest Festival 2014" ถือเป็นการรวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาจากความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป นำความรู้มาประยุกต์ใช้และพัฒนาผลงานที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงและถ่ายทอดสู่สาธารณะชน
          สำหรับในปีนี้ งาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (YECC) และการแข่งขันโค้ดจม (Thailand Code Jom) นับว่าเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคนไทยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

 

สนับสนุนโดย

                    

 

จัดโดย