รายละเอียดการจัดงาน

“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
(Thailand IT Contest Festival 2015)”    ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ อันเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ (Strategic Technology) ตลอดมา และยึดถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการวางแนวนโยบายของศูนย์ฯ ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    ศูนย์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย : Thailand IT Contest Festival” ขึ้นตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2558 นี้  ศูนย์ฯ จัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14” ขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
    “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย” เป็นงานประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยให้สามารถพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเป็นการสั่งสมและบ่มเพาะทุนมนุษย์อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน IT จากเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 3 กิจกรรม
    1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (The Seventeenth National Software Contest: NSC 2015) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบกับ 120 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเกม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (CAI) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมประมวลผลภาษาไทย โปรแกรม Open Source และ โปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายเคลื่อนที่ Mobile Application สุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย
    2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (The Seventeenth Young Scientist Competition: YSC 2015) สรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ เมืองพิตส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์พืช วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
    3. การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 14 (The Fourteenth Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2015) โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ เพื่อชิงชัยและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์ สร้างสรรค์อุปกรณ์ “อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น”
    นอกจากนี้ ในปีนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านยังมีโอกาสพิเศษจากมูลนิธิสยามกัมมาจลในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริงและมีผลงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยเน้นการทำงานในรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสา เพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมไทย

จัดโดย        ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
                    มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
                    บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
                    บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด