กำหนดการของการจัดงาน

 

กำหนดการแถลงข่าว
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘
(The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)
วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.    ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ
เวลา ๑๐.๓๕ – ๑๑.๐๐ น.    เสวนา “จากงานมหกรรม IT สู่ความสำเร็จ”
                                      โดย  คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์             ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท AIYA
                                              คุณภูมินทร์ ประกอบแสง       อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
                                              ดร.รณพีร์ ชัยเชาวรัตน์         อาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                                      ดำเนินรายการโดย คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.    แถลงข่าว “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘”
                                     คุณสุวรรณี ยุธานุสรณ์
                                              ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
                                              องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
                                         กล่าวถึงความคาดหวังที่เยาวชนได้รับจากการประกวด และการสนับสนุน
                                     คุณกิตติรัตน์  ปลื้มจิตร
                                              ผู้จัดการโครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชนมูลนิธิสยามกัมมาจล
                                              มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
                                         กล่าวถึงความคาดหวังที่เยาวชนได้รับจากการประกวด และการต่อยอดโครงงานเยาวชน
                                      ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                              รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                         กล่าวถึงแนวนโยบายของ สวทช. ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ          
                                         ที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมในงาน

                                         และเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมฯ
                                      ดำเนินรายการโดย คุณศิริพร  ปานสวัสดิ์
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๕ น.    ตอบข้อซักถาม และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

-------------------------------------------------------------


กำหนดการพิธีเปิดงาน
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘
(The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)
วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.     นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน
                                       ลงทะเบียน
เวลา ๑๔.๓๐ น.                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                       ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๔.๕๐ น.    ชมการแสดงพิธีเปิดงาน
เวลา ๑๔.๕๐ – ๑๕.๐๕ น.    กล่าวรายงานการจัดงาน
                                       โดย    ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล
                                                 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เวลา ๑๕.๐๕ – ๑๕.๒๐ น.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                       ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๖.๓๐ น.     ประธานในพิธี เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงานของเยาวชนจากทั่วประเทศ
                                       และเดินทางกลับ-------------------------------------------------------------


กำหนดการพิธีมอบรางวัลและพิธีปิด
มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘
(The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)
วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร


เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.     นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน
                                        ลงทะเบียน
เวลา ๑๔.๓๐ น.                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                        ประธานในพิธี เดินทางมาถึง ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เวลา ๑๔.๓๕ – ๑๔.๔๕ น.    ชมการแสดงพิธีปิดงาน
เวลา ๑๔.๕๐ – ๑๕.๐๐ น.     กล่าวรายงานและสรุปผลการจัดงาน
                                        โดย    ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล
                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                        ทำพิธีมอบรางวัล และถ่ายรูปร่วมกับเยาวชนที่ชนะเลิศ
เวลา ๑๗.๐๕ – ๑๗.๑๕ น.     ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท และกล่าวปิดงาน
เวลา ๑๗.๒๐ น.                   ประธานในพิธีเดินทางกลับ
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.      ถ่ายภาพหมู่สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลของแต่ละการแข่งขัน
เวลา ๑๘.๓๐ น.                   เสร็จพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการจัดงาน