รายละเอียดของการจัดงาน

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
(The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)

 
    ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ อันเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ (Strategic Technology) ตลอดมา และยึดถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการวางแนวนโยบายของศูนย์ฯ ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเช่นกัน
    ศูนย์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2562 นี้ ศูนย์ฯ มีกำหนดจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)” ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
    “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” เป็นงานประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ รวมถึงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และวิทยาศาสตร์ ให้สามารถพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเป็นการสั่งสม บ่มเพาะ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของประเทศอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยภายในการจัดงานจะมีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 4 กิจกรรม คือ

    1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (The Tweny-First National Software Contest: NSC 2019) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะพบกับซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง, โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้, โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ, โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Mobile Application, โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย, BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน, Internet of Things: IoT และ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย

    2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (The Tweny-First Young Scientist Competition: YSC 2019) สรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematical Sciences) สาขาเคมี (Chemistry) สาขาชีววิทยา (Biology) สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ (Physics, Energy and Astronomy) สาขาวัสดุศาสตร์ (Material Science) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

    3. การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Youth's Electronics Circuit Contest: YECC 2019) โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) จากทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในภายหัวข้อการแข่งขัน "เป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5 ประเด็น" ประกอบด้วย ด้านการเกษตรและอาหาร (Smart Farm) ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (Smart Manufacturing & Smart Services) ด้านสุขภาพและการแพทย์ (Smart Healthcare, Rehabilitation & Assistive Care) ด้านพลังงานและส่งแวดล้อม (Smart Grid & Green Environment) และด้านการศึกษา (Lifelong Learning) เพื่อสอดรับกับแนวนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าไปส่งเสริมภาคธุรกิจทางเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ของรัฐบาล

    4. โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริงและมีผลงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงาน ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเป็นพัฒนาต่อยอดผลงานจากทั้ง 3 กิจกรรมข้างต้น สู่การนำไปใช้งานได้จริง โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งในด้านความคิด มุมมอง และจิตอาสา ให้สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา พร้อมทั้งนำประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ต่อไป

จัดโดย
งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS) ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)