MuEye

Bualuang for MuEye

ประกาศรายชื่อโรงเรียนได้รับชุดเลนส์มิวอาย และเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุดเลนส์มิวอาย

ประกาศรายชื่อโรงเรียนได้รับชุดเลนส์มิวอาย
ในโครงการ "บัวหลวงเพื่อมิวอาย"
และเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุดเลนส์มิวอาย
โดยสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน
พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการของกิจกรรมอบรมฯ ได้ที่นี่ [คลิก]

เชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงากร YSC และ โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ เข้าร่วม "โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย"

เนคเทค/สวทช. และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จัดให้มี "โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย" มอบชุดเลนส์มิวอาย ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC)"
และโรงเรียนใน "โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์" พร้อมทั้งการประกวดภาพถ่ายผ่านเลนส์มิวอาย
หัวข้อ "ชีวิตเล็กๆผ่านมิวอาย ตอน สิ่งมีชีวิตในน้ำ"
ชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตร
ทั้งนี้โรงเรียนที่มีสิทธ์ในการรับมอบชุดเลนส์มิวอาย สนใจสามารถลงทะเบียน ใบสมัครออนไลน์
หรือ Download แบบฟอร์มขอรับชุดเลนส์มิวอาย ได้ที่ [คลิก] โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เงื่อนไข: โรงเรียนที่รับมอบชุดเลนส์มิวอาย ต้องส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการ
รับสมัครจำนวนจำกัด รีบสมัครกันนะคะ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2558