รางวัล

รางวัลที่ 1                  5,000    บาท และใบประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2                  4,000    บาท และใบประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3                  3,000    บาท และใบประกาศนียบัตร
รางวัล Popular Vote     3,000    บาท และใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย               1,000    บาท และใบประกาศนียบัตร
พร้อมสิทธิ์ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 (NAC 2016)