ติดต่อสอบถามข้อมูล "โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย"

คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์, คุณอรรถกร ศิริสุวรรณ, คุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 564 6900 ต่อ 2326  และ2356
โทรสาร 02 564 6875
eMail: