ประกาศรายชื่อโรงเรียนได้รับชุดเลนส์มิวอาย และเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการชุดเลนส์มิวอาย

โครงการฯ ได้จัดสรรชุดเลนส์มิวอายและอุปกรณ์ขาตั้งให้แก่โรงเรียนที่ลงทะเบียนขอรับ ชุดเลนส์มิวอาย โรงเรียนละ 20 ชุด
พร้อมทั้งได้จัดพิธีรับมอบชุดเลนส์มิวอายและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดเลนส์มิวอายให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ณ ศูนย์ประสานงานโครงการ YSC ส่วนภูมิภาค ตามกำหนดการ ดังนี้

 

 ลำดับ ศูนย์ ประสานงาน จำนวน โรงเรียน กำหนด การส่งมอบสถานที่

1 ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
15 วันที่ 19 ธ.ค. 58
เวลา 13.00 – 15.30 น.
 

2 ภาคเหนือ 18 วันที่ 22 ธ.ค. 58
เวลา 13.00 – 15.30 น.
 

3 ภาคกลางและ ภาคตะวันออก 14 วันที่ 23 ธ.ค. 58
เวลา 13.00 – 15.30 น.
 

4 ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
10 วันที่ 24 ธ.ค. 58
เวลา 13.00 – 15.30 น.


5 ภาคใต้ 12 วันที่ 16 ม.ค. 59
เวลา 13.00 – 15.30 น.


ยอดรวมทั้งหมด  69  ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้ประสานงานโรงเรียนที่ลงทะเบียนไว้ โปรดตอบแบบยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับมอบชุดเลนส์ฯ ได้ที่ [คลิก]
สำหรับหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และสถานที่จัดพิธีมอบทุน จะแจ้งให้ทุกท่านทราบทาง e-mail ที่ทานได้ลงทะเบียนไว้กับโครงการในภายหลัง
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน ได้ที่ [คลิก]


หมายเหตุ: 1. สามารถส่งผู้แทนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้โรงเรียนละ ไม่เกิน 3 ท่าน
                2. โรงเรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จะถือว่าสละสิทธิ์
                3. สำหรับโรงเรียนที่มีการลงทะเบียนซ้ำ ทางโครงการจะจัดชุดเลนส์มิวอายให้ตามโควต้าของโครงการ คือ โรงเรียนละ 20 ชุด