วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1) เพื่อขยายโอกาสให้ครูและนักเรียนมีกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลแบบพกพา ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
2) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเป็นนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้ทุกที่และทุกอกาส โดยประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน เป็นนักสำรวจ
4) เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

เป้าหมาย
1) สนับสนุนชุดเลนส์มิวอาย ให้โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ [Young Scientist Competition: YSC]" (การสนับสนุนชุดเลนส์มิวอาย ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนหรือความเหมาะสมของผู้สมัคร)
2) จัดการประกวดภาพถ่ายผ่านเลนส์มิวอาย ในหัวข้อ "ชีวิตเล็กๆผ่านมิวอาย ตอน สิ่งมีชีวิตในน้ำ"