หลักการและเหตุผล

     ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นในชิวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเป็นนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้ทุกที่และทุกโอกาส
     กล้องจุลทรรศน์ ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป โดยปกติกล้องจุลทรรศน์ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการศึกษาซึ่งโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาให้แก่นักเรียนแบ่งปันกันใช้ภายในโรงเรียน มีนักเรียนเพียงส่วนน้อยที่สามารถจัดหากล้องจุลทรรศน์ไว้ใช้ในครัวเรือน ส่วนกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนั้นถึงแม้จะมีกำลังขยายสูงแต่ราคาสูงมากตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PTL) หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ เนคเทค สวทช. จึงได้ออกแบบ “เลนส์มิวอาย” ซึ่งมีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพให้กับกล้องที่ติดมากับอุปกรณ์พกพาอย่างแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือในการบันทึกภาพของวัตถุขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น เพื่อให้นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสใช้เลนส์ผ่านสมาร์ทโฟนทดแทนกล้องจุลทรรศน์ที่มีจำนวนไม่เพียงพอ โดยเน้นไปที่การเปลี่ยนแท็บเล็ตให้เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลแบบพกพาโดยอาศัยนวัตกรรม “เลนส์มิวอาย ” และ “ฐานรองรับวัตถุแบบประกอบด้วยตัวเอง Do-It-Yourself (DIY)”(ชุดมิวอาย) และเมื่อนำมารวมเข้ากับคุณสมบัติอื่นของอุปกรณ์พกพาอย่างการเชื่อมต่อกับเครือข่ายและความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมจะช่วยให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน และการพัฒนาโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องได้ เปรียบเสมือนการสร้างห้องทดลองเคลื่อนที่  
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดให้มีโครงการมอบชุดเลนส์มิวอายให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) พร้อมทั้งการประกวดภาพถ่ายผ่านเลนส์มิวอาย หัวข้อ "ชีวิตเล็กๆผ่านมิวอาย ตอน สิ่งมีชีวิตในน้ำ"