รายละเอียดโครงการ

การประกวดโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย
ชื่อหัวข้อ "ชีวิตเล็กๆผ่านมิวอาย ตอน สิ่งมีชีวิตในน้ำ"
สำหรับ
โรงเรียนในโครงการ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์"
 (Young Scientist Competition: YSC)


สนับสนุนโดย


ดำเนินการโดย