กำหนดการของโครงการ

เปิดรับลงทะเบียนขอรับชุดมิวอาย
ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2558 
รับมอบชุดมิวอายสำหรับโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาและอบรมการใช้ชุดมิวอายตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2558
ส่งภาพเข้าประกวดผ่าน Facebook Fanpage: MuEye.ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผลภาพถ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2559
นำเสนอผลงานใน "การประชุมวิชาการประจำปีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 (NAC 2016)"ปลายเดือน มีนาคม 2559