กติกาการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ชีวิตเล็กๆผ่านมิวอาย ตอน สิ่งมีชีวิตในน้ำ" สำหรับโรงเรียนในโครงการ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC)"

     ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายภาพผ่านเลนส์มิวอาย บนมือถือหรือแท็บเล็ต เท่านั้น
     ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 640x480 pixel
     ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โรงเรียน และโครงการที่เข้าร่วมประกวด (ได้แก่ โครงการไอทีวัลเล่ย์ จ.แม่ฮ่องสอน หรือโครงการ YSC)
     ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่านำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง จะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
     ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จำกัดสถานที่) พร้อมเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
     ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ
     ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 4 ภาพ โดยห้ามมิให้ส่งภาพเดียวกันหรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับภาพที่ส่งเข้าประกวด และแต่ละท่านมีสิทธิ์รับรางวัลได้ 1 รางวัลเท่านั้น
     ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย โดยสำนักงานฯ และบริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้