กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการ
และตัดสินโครงการรอบที่ 2 โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2556
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

27-03-2013

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556
    ณ ห้อง Auditorium อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
    08.30 – 09.30 น.    ลงทะเบียน
    09.30 – 10.00 น.    พิธีเปิด
                                โดย ดร.กว้าน สีตะธนี
                                      รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                วัตถุประสงค์โครงการ
                                โดย ผู้แทนมูลนิธิสยามกัมมาจล
    10.00 – 12.00 น.    การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น
                                วิทยากร: ดร.วรเดช ณ กรม
                                            อาจารย์คณะ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
                                            คุณมาร์ฎา ชยทัตโต
                                            ผู้อำนวยการกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
    12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหาร
    13.00 – 17.00 น.    ฝึกปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดการโครงการ

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556
    ณ ห้อง Lecture 1 ชั้น 1 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
    09.00 – 10.30 น.    เทคนิคการนำเสนอผลงาน
                                การนำเสนอแผนงาน พร้อมการประเมินและวิพากษ์ผลงาน

 กลุ่มที่ 1 (ห้อง VIP ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)กลุ่มที่ 2 (ห้องประชุม SC105 ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร) 
 วิทยากร โดย
 : ดร.วรเดช ณ กรม
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และ
   การสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 : ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
   หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย   
   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 : คุณเจษฎา จงสุขวรากุล
   หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที
   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
วิทยากร โดย
 : คุณมาร์ฎา ชยทัตโต
   ผู้อำนวยการกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน
   มหาวิทยาลัยนเรศวร
 : คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์
   ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 : คุณพงศ์ธร อินทะเสน
   มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 

    10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
    10.45 – 12.00 น.    การนำเสนอแผนงาน พร้อมการประเมินและวิพากษ์ผลงาน (ต่อ)
    12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
    13.00 – 13.30 น.    การชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน ภายใต้โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
    13.30 – 18.00 น.    การปรับแก้แผนงานและเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ
    17.30 – 18.00 น.    ส่งแผนการพัฒนาผลงานฉบับล่าสุด  
    18.00 น.                พักรับประทานอาหารเย็น     และเข้าที่พัก

 

***********************************

 

กำหนดการตัดสินโครงการรอบ 2 โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2556
ณ ห้องประชุมปทุมมา ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556
    ณ ห้องประชุมปทุมมา ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
    08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
    08.30 – 09.00 น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รอบ 2
    09.00 – 12.00 น.    การตัดสินโครงการรอบ 2
    12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
    13.00 – 17.00 น.    การตัดสินโครงการรอบ 2

***********************************