รายชื่อโครงการได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานต่อยอดในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”

โครงการได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานต่อยอดในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
จำนวน 10 โครงการ
No. รหัสต่อกล้า
No.
โครงการ สถาบัน

1 001 ข้าจะวิ่งส่งสาส์นจนถึงกรุงศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 003 มหัศจรรย์อาณาจักรแมลง : ผจญภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3 007 โปรแกรมฝึกฝนการคัดลายมือสำหรับเด็กบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android กอไก่ ไรเดอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4 016 โปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5 033 แอพพลิเคชั่นช่วยการใช้งานสมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

6 035 คาร์บอนคุง ไลฟ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7 039 เฟสบิส โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

8 041 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมช่วยในการปรับปรุงการรู้จำตัวอักษรออนไลน์
โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ PHIA
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

9 057 ระบบจดรายการสั่งสินค้าอัจฉริยะเพื่อองค์กรธุรกิจท้องถิ่น สำเร็จการศึกษา

10 058 ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำหนักกดบริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ
การออกแบบอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดแรงกดบริเวณสำคัญสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
สำเร็จการศึกษา