รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 1 โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ประจำปี 2556

 

รายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ประจำปี 2556 จำนวน 24 โครงการ 

หมายเหตุ: ขอให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อ ส่งรายละเอียดกิจกรรม แผนการดำเนินงานในการพัฒนาผลงานต่อยอด 

พร้อมแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาผลงานโดยละเอียด 

มายัง งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที

ทาง e mail:  ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2556

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 564 6900 ต่อ 2326 คุณสุนทรี/คุณเจษฎา

 
สรุป โครงการ รายชื่อ ตำแหน่ง สถาบัน ภาค จังหวัด รหัสต่อกล้า
No.


1 ข้าจะวิ่งส่งสาส์นจนถึงกรุงศรี นายสุธน แซ่ว่อง อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคใต้ สงขลา 1

นายธีระสัณฑ์ ต้นทองคำ ผู้พัฒนาโครงการ

นายพลเดช อัษณางค์กรชัย ผู้พัฒนาโครงการ

นายติณณภพ แร่ดีบุก ผู้พัฒนาโครงการ

2 ไดโนมอน นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 2

นายวรเทพ เลิศรัศมีวงศ์ ผู้พัฒนาโครงการ

นายชัยวัฒน์ เมืองพิล ผู้พัฒนาโครงการ

3 มหัศจรรย์อาณาจักรแมลง : ผจญภัย นางณัฐนาถ ฟาคุนเด๊ซ อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 3

นายธนพล กุลจารุสิน ผู้พัฒนาโครงการ

นายฉัตรปรินทร์ หงส์ศิริธรรม ผู้พัฒนาโครงการ

นายสุทธินันท์ สุคโต ผู้พัฒนาโครงการ

4 ผู้พิทักษ์ต้นไม้ นายพรพิพัฒน์ หงษ์ไทย อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ภาคตะวันออก ชลบุรี 4

นายวรรษพล สังข์ทอง ผู้พัฒนาโครงการ

นายคชาธรณ์ เมืองไธสง ผู้พัฒนาโครงการ

นายธนสาร ปั๋นต๋า ผู้พัฒนาโครงการ

5 การพัฒนาเกมสองมิติด้วยแอนด์เอนจิ้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กรณีศึกษาเกมแอนตี้แอ้นท์ นายเทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเหนือ เชียงใหม่ 5

นางสาวอัมธิวา แสนหลี ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาวพิรยา วาดวงศ์ยศ ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาวรจนา สุวรรณ


6 ฟังพูดอ่านภาษาอังกฤษแสนสนุกสำหรับคุณหนูๆ นางนัฐธริยา เหล่าประชา อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม 6

นายสรรเพชร เมืองแก้ว ผู้พัฒนาโครงการ

นายอดิศร ตะลาโส ผู้พัฒนาโครงการ

7 โปรแกรมฝึกฝนการคัดลายมือสำหรับเด็กบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android กอไก่ ไรเดอร์ นายปิยะ วราบุญทวีสุข อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคกลาง ปทุมธานี 7

นายปองพล วงษ์คาร ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาวปิยะนันท์ ลาตุย ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาววรัญญา คำดี ผู้พัฒนาโครงการ

8 เครื่องจดบันทึกแบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา นายเซง เลิศมโนรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ภาคตะวันตก นครปฐม 10

นายภัทรวิทย์ กิจเจตนี ผู้พัฒนาโครงการ

นายมนตรี ตั้งประยูรเลิศ ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาวจิรพร ตระกลธนสุนทร ผู้พัฒนาโครงการ

9 ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยตาสำหรับผู้พิการอัมพาต นายนัทที นิภานันท์ อาจารย์ที่ปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 11

นายนรนาถ เวษฎาพันธุ์ ผู้พัฒนาโครงการ

นายธนภัทร เรืองสาตรา ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาวธัญชนก ธรรมสัญญา ผู้พัฒนาโครงการ

10 ระบบช่วยแพทย์รังสี นางสาวธีรณี อจลากุล อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 12

นายกรัชกาย อารีกิจเสรี ผู้พัฒนาโครงการ

ศรัณยา ภุมมา ผู้พัฒนาโครงการ

นายธนานันต์ พัฒนางกูร ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาวศศฺณา ธนุภาพรังสรรค์ ผู้พัฒนาโครงการ

11 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆ และทิศทางพายุโดยวิธีการออพติคัลโฟลว์ นายสมพร ช่วยอารีย์ อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาคใต้ ปัตตานี 13

นายรอมือลี บือซา ผู้พัฒนาโครงการ

12 ท่อง มข ด้วยจักรยานเสมือนจริง นายวาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 15

นายเชษฐา พิลาฤทธิ์ ผู้พัฒนาโครงการ

นายพิษณุ จักษุดำ ผู้พัฒนาโครงการ

13 โปรแกรมสำหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ นายราชวิชช์ สโรชวิกสิต อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 16

นายนันทิพัฒน์ นาคทอง ผู้พัฒนาโครงการ

นายธนพล ปิติฉัตร ผู้พัฒนาโครงการ

นายณัฐภัทร เลาหระวี ผู้พัฒนาโครงการ

14 ตำนานเทพเจ้าดินสอ นางอัจฉรา รัตนวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม ภาคตะวันออก ระยอง 18

นายอัศวิน โพธิ์รุ่ง ผู้พัฒนาโครงการ

นายจารุกิตติ์ เกลี้ยงสุวรรณ ผู้พัฒนาโครงการ

นายสุภัทร ลิ้มสมุทรชัยกุล ผู้พัฒนาโครงการ

15 โลกอ้วน นางสาวจุรีรัตน์ ทองมาก อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคใต้ ภูเก็ต 19

ด.ช.พงศ์เทพ พรศิริวงศ์ ผู้พัฒนาโครงการ

ด.ช.สถาพร บางเตียว ผู้พัฒนาโครงการ

ด.ญ.ฐิติวรดา เปลี่ยนเที่ยงธรรม ผู้พัฒนาโครงการ

16 สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ผังงานสำหรับการเขียนโปรแกรม นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคตะวันตก นครปฐม 23

นางสาวนรกมล วงศ์สูง ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาวเบญญาภา โชติรัตนะศิริ ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาวสโรชา เชิดชูธรรม ผู้พัฒนาโครงการ

17 แอดเว็นเจอร์ อิน เดอะ ทาวน์ 2 นางสาวบำรุง แจ้งจิตร อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ภาคตะวันตก ราชบุรี 24

นายชัชวาล คินดอนทราย ผู้พัฒนาโครงการ

ด.ช.ประดิษฐ์ คินดอนทราย ผู้พัฒนาโครงการ

นายวศิน บุญธานี ผู้พัฒนาโครงการ

18 กระดาษทดอัจฉริยะ ; สามารถคิดคำนวณได้โดยรับข้อมูลเป็นลายมือผู้ใช้ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคตะวันตก นครปฐม 32

นายพีรวุฒิ ว่องวานิช ผู้พัฒนาโครงการ

นายภัทรเวทิน วินทะสมบัติ ผู้พัฒนาโครงการ

19 แอพพลิเคชั่นช่วยการใช้งานสมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางสายตาบนระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคตะวันตก นครปฐม 33

นางสาวบุญฑิกานต์ คูหาสรรพสิน ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาวธีรภัทรา โอภาวัฒนสิน ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาววรรณกานษ์ ศรีสนธิรักษ์ ผู้พัฒนาโครงการ

20 คาร์บอนคุง ไลฟ์ นายสุธน แซ่ว่อง อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคใต้ สงขลา 35

นายปกรณ์ นกแก้ว ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาวปรียานุช สุปรีย์ลีลา ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาวกชมน กาญจนจันทร์ ผู้พัฒนาโครงการ

21 ฝึกลากเส้น นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคตะวันออก ชลบุรี 36

นายมนตรี งามอัครกุล ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาวปวรวรรณ อาชาภิชาติ ผู้พัฒนาโครงการ

นางสาวจริยา มงคลธนวัฒน์ ผู้พัฒนาโครงการ

22 เฟสบิส จักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภาคใต้ ภูเก็ต 39

นายวงศกร เทศยรัตน์ ผู้พัฒนาโครงการ

นายทรงยศ แมนประสาทกุล ผู้พัฒนาโครงการ

23 การประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมช่วยในการปรับปรุงการรู้จำตัวอักษรออนไลน์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ PHIA นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ กลาง นครปฐม 41

นายพีร์รุจ บริบาลบุรีภัณฑ์ ผู้พัฒนาโครงการ

24 ระบบจดรายการสั่งสินค้าอัจฉริยะเพื่อองค์กรธุรกิจท้องถิ่น นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล ผู้พัฒนาโครงการ กลาง สงขลา สงขลา 57