เงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน “โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่”

เงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน “โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่”
ภายใต้โครงการ “เสริมความเข้มแข็งกลไกการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและ
บุคลากรด้านไอทีภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์”


    มูลนิธิสยามกัมมาจล และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน “โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่” ภายใต้โครงการ “เสริมความเข้มแข็งกลไกการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและบุคลากรด้านไอทีภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์”
    ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าทีมเจ้าของผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนดังกล่าว รายงานตัวเพื่อติดต่อขอรับทุนสนับสนุน ได้ที่ ศูนย์ฯ ทาง e mail fics@nnet.nectec.or.th โดยแจ้งยืนยันรายชื่อสมาชิกผู้พัฒนาผลงาน e mail เบอร์โทร และที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก ภายในวันที่ 9 เมษายน 2556 พร้อมทั้งทบทวนงบประมาณท่านได้เสนอขอรับการสนับสนุนอีกครั้ง และระบุผลงานที่จะส่งมอบหลังเสร็จสิ้นโครงการให้ชัดเจน ภายในวันที่ 22 เมษายน 2556 เพื่อศูนย์ฯ จะได้ประสานงานจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่โครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนสนับสนุน มีดังนี้
    งวดที่ 1 จ่ายให้แก่ผู้รับทุนเป็นเงินจำนวน ร้อยละ 50 ของกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติภายในกำหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำข้อตกลงนี้
    งวดที่ 2 จ่ายให้แก่ผู้รับทุนเป็นเงินจำนวน ร้อยละ 50 ของกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เมื่อผู้ให้ทุนได้รับรายงานการพัฒนาโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ จากผู้รับทุนเป็นประจำทุกเดือน นับตั้งแต่ได้รับทุนจนถึงเดือนกันยายน 2556 พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์และรหัสต้นฉบับ (Source code) และรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการตามรูปแบบที่ศูนย์ฯกำหนดภายในวันที่ 1 กันยายน 2556 โดยผลงานดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาตรวจรับและ ผู้ให้ทุนหรือผู้แทนของผู้ให้ทุนได้รับมอบไว้โดยถูกต้องแล้ว และผู้พัฒนาโครงการได้นำเสนอโครงการให้สาธารณชนได้รับรู้ภายใต้การจัดงานที่ทางผู้ให้ทุนเป็นผู้จัด
    หมายเหตุ:
    1. ในกรณี ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการจัดทำและพัฒนาโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดการจัดทำและพัฒนาผลงาน ผู้ให้ทุนสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้รับทุนไปแล้ว
    2. ขอให้ผู้พัฒนาผลงานจัดเก็บใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบสำคัญรับเงิน หรือเอกสารทางการเงินอื่นๆ  ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งทางผู้ให้ทุนอาจมีการขอตรวจสอบในภายหลัง

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้
     1. ข้อตกลงการรับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน “โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่”  2 ชุด (ทั้งฉบับจริง และฉบับสำเนา)
        
     2. ใบสำคัญรับเงินของศูนย์ฯ ของหัวหน้าโครงการ 1 ชุด
        
     3. หนังสือชอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ 1 ชุด
        
     4. รายละเอียดการพัฒนาผลงานซึ่งระบุผลงานที่จะส่งมอบหลังเสร็จสิ้นโครงการให้ชัดเจน  1 ฉบับ
     5. สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (เท่านั้น) ประเภทออมทรัพย์ ในนามหัวหน้าโครงการ 1 ชุด
     6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง ของหัวหน้าโครงการ 1 ชุด

     ทั้งนี้ ขอให้จัดเตรียมเอกสารและส่งมาที่
          งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที  ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
          ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120