สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

      โล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
      ทุนสนับสนุนให้รังสรรค์ผลงานต่อยอดจนสามารถนำไปใช้งานได้จริง
      โอกาสได้รับการพิจารณาสนับสนุนให้เข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
      เข้มข้น...เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทำงาน
      คุณภาพเข้มข้น.. เติมเต็มความรู้ในการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างครบเครื่อง จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง
      Coaching เข้มข้น... ได้รับคำแนะนำและเทคนิคดีๆ จากองค์กรพันธมิตรร่วมดำเนินการ พร้อมโอกาสในการพบปะผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากองค์กรต่างๆ ทั้งด้านการทำกิจกรรมชุมชน การตลาด  และแหล่งเงินทุนต่างๆ
      โอกาสในการได้รับการสนับสนุนในเชิงธุรกิจ ได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานโดยตรง ต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ