การคัดเลือกรอบที่ 1

     คณะกรรมการพิจารณาโครงการ จากโครงการที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดรอบสุดท้ายของโครงการประกวดแข่งขันต่างๆ ภายใต้งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Thailand ICT Contest Festival) และคัดเลือกโครงการ 30 โครงการ เข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 2 โดย โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากรายละเอียด ดังนี้

     1. เจ้าของโครงการมีความประสงค์จะพัฒนาโครงการต่อยอด
         โครงการเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ                      
         โครงการมีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการต่อยอดและการทำงานร่วมกับกลุ่มชุมชนเป้าหมาย
         ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์

     2. แผนการเพื่อความยั่งยืนของโครงการ

     (หมายเหตุ : ผลการพิจารณา เป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดของคณะกรรมการคัดเลือก)

ประกาศรายชื่อผลงานที่มีสิทธิขอรับทุนสนับสนุน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/fic/ พร้อมแจ้งผลเชิญชวนเข้าร่วมโครงการให้แต่ละทีมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร