รอบพัฒนาผลงาน (ระยะเวลา 3 – 6 เดือน)

     โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จะต้องมานำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ (โดยทุกคนในทีม ต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ) ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยคณะกรรมการจะเชิญหน่วยงานพันธมิตร (Contributing Partner) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พี่เลี้ยงโครงการ และตัวแทนกลุ่มชุมชนเป้าหมาย (End user ) ร่วมให้ข้อเสนอแนะ

     ระหว่างการดำเนินงานตามโครงงานที่นำเสนอ ทุกทีมจะต้องรายงานความคืบหน้าของโครงงาน และรายละเอียดการใช้งบประมาณต่อฝ่ายประสานงานโครงการ โดยให้รายงานความคืบหน้าของโครงการผ่าน Website: www.scbchallenge.com ตามระยะเวลาที่กำหนด

     หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนจะต้องมานำเสนอรายงานสรุปกิจกรรมของโครงงาน และผลที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มโครงงานจนถึงปัจจุบันต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งร่วมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงาน

     ผลงานที่พัฒนาเสร็จตามเป้าหมาย จะได้รับงบประมาณสนับสนุน 50% ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนส่วนที่เหลือ