กำหนดการของโครงการ ประจำปี 2557

  24 - 04 - 2557


แสดงเจตจำนงความสนใจเข้าร่วมโครงการ มีนาคม 2557

เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม Thailand IT Contest Festival 2014 รอบสุดท้าย ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

คัดเลือกรอบที่ 1 มีนาคม 2557

คณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผลงานที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมเสนอรายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วม ที่มีศักยภาพเข้าข่ายเกณฑ์ในการให้ทุนสนับสนุนการต่อยอดผลงานร่วมกับองค์กรพันธมิตร และชุมชนเป้าหมาย

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลืกรอบแรก 24 เมษายน 2557

ประกาศรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมการแจ้งผลการคัดเลือกให้แต่ละทีมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ยืนยันการพัฒนาต่อยอดโครงการ และกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอพัฒนาโครงการ 24 – 30 เมษายน 2557

เยาวชนผู้พัฒนาโครงการ ส่งรายละเอียดกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน พร้อมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท)

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการ 4 – 7 พฤษภาคม 2557

ผู้พัฒนาโครงการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการ ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี


พิจารณาคัดเลือกรอบที่ 2 8 พฤษภาคม 2557

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผลงานที่มีสิทธิ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่อยอดอย่างน้อย 10 โครงการ จากการนำเสนอของผู้พัฒนาผลงานโดยตรง พร้อมพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณที่สนับสนุน

ประกาศรายชื่อโครงการที่มีสิทธิรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดโครงการ 16 พฤษภาคม 2557

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2

นำเสนอแผนการดำเนินงาน พบปะองค์กรภาคี 9 - 10 มิถุนายน 2557

- ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน UI/UX แบบเข้มข้น ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
- ลงนามสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร


พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน พฤษภาคม-กันยายน 2557

- ดำเนินการพัฒนาโครงการโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End userตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ผู้พัฒนาโครงการที่ได้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง จนกว่าผลงานจะแล้วเสร็จ


นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งแรก 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งที่สอง 8 - 9 กันยายน 2557

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

นำเสนอผลงานรอบสุดท้าย กันยายน 2557

ทีมที่ได้รอบมอบทุนร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับโครงการ นำเสนอโครงการและผลงานต่อคณะกรรมการ และสาธารณชน ณ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ : NECTEC ACE 2014
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า