การสมัครเข้าร่วมโครงการ

     1. โครงการที่เสนอขอรับทุน ต้องเป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมการแข่งรอบสุดท้ายในงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival) หรือต้องมีเยาวชนที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม IT อย่างน้อย 1 คน และสามารถจัดหาสมาชิกร่วมดำเนินการเพิ่มเติมได้ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก

     2. เป็นโครงการที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ต่อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล อาทิ กลุ่มคนพิการ ชุมชมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

     3. เป็นโครงการที่ระบุกลุ่มชุมชนเป้าหมาย (End User) ที่ชัดเจน  และมีหน่วยงานพันธมิตร (Contributing Partner) ที่จะร่วมทำงานด้วย (หากเจ้าของโครงการได้ประสานงานองค์กรไว้แล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

     4. เป็นโครงการหรือผลงานมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบสืบเนื่องต่อไปในระยะยาว  และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างแท้จริงและต่อเนื่องระหว่างทีมเยาวชน กับสมาชิกภายในชุมชนเป้าหมาย และแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของกิจกรรม โดยที่ชุมชนเป้าหมายสามารถที่จะดำเนินการด้วยตนเองต่อเนื่องไปได้ แม้ว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการกิจกรรมแล้วก็ตาม

     5. แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว จะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ

     6. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องนำส่งโครงงานที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามลักษณะโครงงาน ที่กำหนดมายัง งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 02-564-6900 ต่อ 2326-7  โทรสาร: 02 564-6875  e-mail address:   website: http://www.nectec.or.th/fic