กำหนดการค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการ

กำหนดการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการ
สู่การนำไปใช้งานจริง โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ปี 2557
ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2557 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานีวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557
    เวลา                        รายละเอียด
15.00 – 16.00 น.     รายงานตัวพร้อมลงทะเบียน ณ ห้อง Auditorium
16.00 – 16.15 น.     ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมค่ายฯ
16.15 – 17.00 น.     ชี้แจงข้อดี ข้อควรปรับปรุงพัฒนาโครงการของแต่ละโครงการ
17.00 – 17.30 น.     นำสัมภาระเข้ายังที่พัก
17.30 – 18.30 น.     รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.00 น.    อบรมการใช้เวปไซต์เพื่อรายงานผลโครงการ
                            โดย    มูลนิธิสยามกัมมาจล
20.30 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557
    เวลา                        รายละเอียด
07.00 – 08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.    พิธีเปิดค่าย
                            กล่าวรายงาน
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                      ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
                                      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                            กล่าวเปิดงาน
                            โดย    ดร.กว้าน สีตะธนี
                                      รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.00 – 10.30 น.     คลินิกด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
                             สำหรับการ เสริม เพิ่ม ปรับปรุง แก้ไข ด้านการบริการจัดการโครงการ
                             โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                       นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                       หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    คลินิกด้านการวางแผนทางธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้นกับโครงการด้านไอที (First Business Model)
                            สำหรับการ เสริม เพิ่ม ปรับรุง แก้ไข ด้านการวางแผนทางธุรกิจ
                            โดย    คุณณัฐพล นุตคำแหง
                                      ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                      งานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
                                      และคุณปฤษฎา หิรัญบูรณะ
                                      ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.    คลินิกด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการไอที (IT Developer)
                            โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                      ผู้ช่วยวิจัย หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                      ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                      นายศุภโชค ศันติวิชยะ และนายชาญชัย จันฤาชัย
                                      ผู้ช่วยวิจัย หน่วยพัฒนานวัตกรรมและวิศวกรรม / คณะกรรมการโครงการฯ
                                      ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และนวัตกรรมบริการ
                                      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
14.00 – 14.30 น.    กิจกรรมเสริมศักยภาพ 1

14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 17.00 น.    รับฟังคำชี้แนะสำหรับนำไปปรับปรุงแผนการพัฒนาโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง รอบที่ 1 รายโครงการ
                            พร้อมรับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 3 ด้าน เพื่อทำการปรับแก้ไขปรับปรุง
17.00 – 17.45 น.     รับประทานอาหารเย็น
17.45 – 18.45 น.     กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ชาวค่ายฯ 1
18.45 – 20.30 น.     นำเสนอแผนการพัฒนาโครงการที่ปรับปรุงแก้ไขจากการ Coaching รอบที่ 1
20.30 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557
    เวลา                        รายละเอียด
07.00 – 08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.    แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาและการมอบทุน
09.00 – 09.30 น.    กิจกรรมเสริมศักยภาพ 2
09.00 – 12.00 น.    รับฟังคำชี้แนะสำหรับนำไปปรับปรุงแผนการพัฒนาโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง รอบที่ 2 รายโครงการ
                            พร้อมรับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 3 ด้าน เพื่อทำการปรับแก้ไขปรับปรุง
12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.    กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ชาวค่ายฯ 2
14.00 – 15.30 น.    นำเสนอแผนการพัฒนาโครงการที่ปรับปรุงแก้ไขจากการ Coaching รอบที่ 2
15.45 น.                ถ่ายภาพร่วมกัน สิ้นสุดการจัดค่าย
16.00 น.                เดินทางกลับภูมิลำเนา