ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการ

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมค่ายฯ
     ทางโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" กำหนดให้หัวหน้าโครงการและผู้พัฒนาโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดโครงการ [
โครงการที่ผ่านเข้ารอบที่สอง] ต้องเข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการ สู่การนำไปใช้งานจริง โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2557 ทุกโครงการ เพื่อทำการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม และเสริมความคิด แนวคิด ในการพัฒนาโครงการให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงได้ โดยให้สิทธิ์โครงการละ 3 ท่าน (เฉพาะหัวหน้าโครงการ หรือผู้พัฒนาโครงการ เท่านั้น) ในการเข้าร่วมค่ายฯ ในครั้งนี้ โดยให้หัวหน้าโครงการหรือผู้แทน ส่งรายชื่อของผู้เข้าร่วมค่ายฯ มายังอีเมล ในชื่อเรื่อง (Supject) ว่า "ยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 2557" พร้อมแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมค่ายฯ ดังนี้
          - ชื่อโครงการ
          - รายชื่อนามสกุล ชื่อเล่น พร้อมเบอร์มือถือ ของผู้ที่จะเข้าร่วมค่าย จำนวน 3 ท่าน
          - ชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัด
โดยส่งเมลยืนยันในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2557 ภายในเวลา 15.00 น. เมื่อทีมงานได้รับเมลแจ้งยืนยันเข้าร่วมค่ายฯ แล้วจะทำการตอบกลับให้ทราบ กรณีผู้เข้าร่วมค่ายฯ จากโครงการใดติดปัญหาเรื่องเวลาในการดินทาง หรืออื่นๆ รบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสิทธิชัย (โบ้) เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 ในวันและเวลาราชการ (กรณีจะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ รบกวนไม่เกินเวลา 20.00 น. นะครับ)

สถานที่ วันเวลา ในการจัดค่ายฯ

สถานที่จัดงาน : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พี่พัก : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
แผนที่และเส้นทางการเดินทาง : แผนที่
วันที่จัดค่ายฯ : กำหนดจัดค่ายฯ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2557 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ สำหรับการรับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง และรับทุนสนับสนุนการพัฒนาย่อยอดโครงการ
2. สำเนาหน้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาใดก็ได้) โดยต้องเป็นชื่อบัญชีของหัวหน้าโครงการ หรือผู้พัฒนาโครงการภายในทีมคนใดก็ได้ ที่จะเป็นตัวแทนในการรับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ ซึี่งทางโครงการจะทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณชิย์ของหัวหน้าโครงการ หรือผู้พัฒนาโครงการภายในแต่ละทีม เท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

การสนับสนุนค่าเดินทาง

1. ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการจะให้การสนับสนุนค่าเดินทาง แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน (ยึดถือข้อมูลจังหวัดที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่สังกัดสำคัญ)
2. โดยจะให้การสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับในมูลค่าไม่เกินค่าโดยสารรถประจำทาง (บขส.) ไม่เกินประเภท VIP 32 ที่นั่ง เท่านั้น

การเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. เตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนเตัว พร้อมสายไฟต่อพ่วง ของตนเองมาใช้งานสำหรับการเข้าร่วมค่ายฯ
2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางค่ายฯ จัดเตรียมไว้ให้
3. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าค่ายฯ 3 วัน (รบกวนเป็นชุดสุภาพ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียนนักศึกษา)
3. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)