เงื่อนในการรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

1. เมื่อยืนยันการรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานแล้ว ผู้พัฒนาโครงการจะต้องยอมรับในเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการฯ ดังนี้
    1.1 ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ [กำหนดการของโครงการ]
    1.2 ยินดีเข้าร่วมการอบรมและนำเสนอผลงานตามกำหนดเวลาที่โครงการฯ กำหนดไว้ทุกครั้ง
    1.3 ยินดีให้ทำการเรียกเงินทุนสนับสนุนคืนทั้งหมด กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงาน หรือมีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด
    1.4 ผู้พัฒนาผลงานจะต้องส่งข้อเสนอพัฒนาต่อยอดผลงาน (ฉบับสมบูรณ์) สำหรับใช้ในการรับทุนสนับสนุน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ตามรายละเอียดในข้อที่ 3. โดยทำการส่งมายังผู้ประสานงานหลักโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ใน 2 รูปแบบคือ 1. รูปแบบไฟล์เอกสาร (soft file) ส่งมายังอีเมล  (ยึดวัน-เวลาในอีเมลเป็นสำคัญ) และ 2. รูปแบบของรูปเล่ม (hard copy) จำนวน 2 เล่ม (ยึดตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยทำการส่งมาที่
          โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
          งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
          ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

2. สิทธิ์ในผลงาน
    ผลงานของทุกๆ โครงการที่เข้าร่วม โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ผู้พัฒนาผลงาน/เจ้าของผลงาน ถือว่าผลงาน/ชิ้นงาน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้พัฒนาผลงาน/เจ้าของผลงานนั้นๆ โดยที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จักเป็นผู้ที่นำข้อมูล/ผลงาน/ชิ้นงาน ในการประชาสัมพันธ์ หรือนำเสนอต่อสาธารณะเท่านั้น

3. ข้อเสนอพัฒนาต่อยอดผลงาน สำหรับการรับทุนสนับสนุน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" (ฉบับสมบูรณ์)
(เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายทุนสนบสนุน)
     1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
     2. รายชื่อหัวหน้าโครงการ และทีมงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-สกุล e-mail address โทรศัพท์มือถือ สถาบันการศึกษา หรือที่ทำงาน (หากจบการศึกษาแล้ว) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
     3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อ สกุล e-mail address โทรศัพท์มือถือ สถาบันการศึกษา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
     4. บทคัดย่อ ของโครงการ
     5. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาต่อยอดผลงาน
     6. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนำผลงานไปใช้งานจริง หากมีชุมชนหรือพื้นที่ทดลองพัฒนาผลงานอยู่แล้ว โปรดระบุ (อย่างไร)
     7. หน่วยงาน/องค์กร ที่ตั้งใจจะร่วมพัฒนาผลงานด้วย (Contributing Partner) หากร่วมดำเนินการอยู่แล้ว โปรดระบุ (อย่างไร)
     8. รายละเอียดของผลงานที่จะพัฒนาต่อยอด
          - รูปแบบของการทำงาน/การใช้งาน ของผลงาน (พร้อมภาพประกอบ ถ้ามี)
          - เทคโนโลยีที่ใช้ (software/hardware)
     9. แผนการพัฒนาผลงาน พร้อมระยะเวลาการดำเนินงาน (Action Plan)
     10. แผนการนำไปใช้งาน/นำไปประยุกต์ใช้
     11. แผนงานงบประมาณภายใต้งบประมาณ 50,000 บาท