รายละเอียดรายงานฉบับสมบูรณ์

กำหนดการในการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ กำหนดให้ส่งภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 (ยึดตราประทับวันที่ในการส่งของไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ใน 2 รูปแบบคือ
     1. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) บรรจุลง CD Rom 2 ชุด
     2. รูปเล่มรายงาน 1 ฉบับ (Hard Copy)
โดยให้ทำการจ่าหน้าเอกสารและส่งมาที่
     โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
     งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
     112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
     ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

A). รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
      การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ให้ใช้โปรแกรม OpenOffice Writer หรือ Microsoft Word ภาษาไทย 2003 (เป็นอย่างต่ำ) โดยใช้ฟอนต์แห่งชาติ TH Sarabun New ตัวอักษรขนาด 16 กำหนดขอบด้านซ้าย ด้านขวา บน และล่าง 1 นิ้ว พร้อมระบุเลขหน้า พิมพ์บนกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A4 เข้าเล่มรายงานให้เรียบร้อยพร้อมปกหน้าและปกหลัง

           

      หน้าปก (Cover) ตามแบบที่กำหนด (รูปแบบตามตัวอย่าง)


              

B). เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย
     1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
     2. บทคัดย่อ ของโครงการ
     3. บทนำ (แนวคิด ความสำคัญ และความเป็นมาของพัฒนาต่อยอดโครงการ)
     4. สารบัญ
     5. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาต่อยอดผลงาน
     6. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนำผลงานไปใช้งานจริง หากมีชุมชนหรือพื้นที่ทดลองพัฒนาผลงานอยู่แล้ว โปรดระบุ
     7. ผลของการนำไปใช้งานจริง/ผลการทดสอบผลงาน (พร้อมภาพประกอบ/ข้อมูลกราฟ/ข้อมูลเชิงสถิติ ถ้ามี)
     8. รายละเอียดของผลงานที่พัฒนาต่อยอด
         - รูปแบบของการทำงาน/การใช้งาน ของผลงาน (พร้อมภาพประกอบ)
         - เทคโนโลยีที่ใช้ (software/hardware)
         - ขอบเขตและข้อจำกัดของผลงานที่พัฒนา
         - คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้กับผลงาน (ถ้ามี)
     9. ปัญหาและอุปสรรค
     10. แนวทางในนำไปใช้งาน/จำหน่าย/นำไปประยุกต์ใช้ ในขั้นต่อไป
     11. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
     12. รายละเอียดผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา
         - รายชื่อหัวหน้าโครงการ และทีมงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-สกุล e-mail address โทรศัพท์มือถือ สถาบันการศึกษา หรือที่ทำงาน (หากจบการศึกษาแล้ว) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
         - อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อ สกุล e-mail address โทรศัพท์มือถือ สถาบันการศึกษา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก (กรณีมีอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 1 ท่าน ให้ระบุว่าท่านใดคืออาจารย์ที่ปรึกษาด้านใด)
     13. เอกสารอ้างอิง (Reference)
     14. ภาคผนวก (Appendix)
         - คู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด
         - คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด