รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก

หมายเหตุ: โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ผู้พัฒนาโครงการจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการและตัดสินโครงการรอบที่ 2
                 ติดตามรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ในการตรียมตัวเข้ารับการอบรมทางเว็บไซต์ เร็วๆ นี้

 


รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ปี 2557

No. รหัสต่อกล้าฯ โครงการ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ สถาบันการศึกษา

1 003 NSC2014 16P21C0341 บุญอิ่มริมรั้ว (Boon-im, the restaurant) โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

2 004 YSC2014 Y14TENIS64 เครื่องย้อมเส้นไหมด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Silk Dyeing Machine using Electrochemical Cell) โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์

3 007 NSC2014 16P13I0062 โปรแกรมช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยคำสั่งเสียงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4 010 NSC2014 16P14C0309 ระบบแนะนำและประเมินกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5 011 NSC2014 16P13C0352 ChulaDAISY 2.0 Toward Error Free Automatic Audio book Generation จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 019 NSC2014 16P21E0090 Scavenger Hero “รวมพลังกำจัดขยะพิทักษ์โลก” โรงเรียนระยองวิทยาคม

7 020 YSC2014 Y14TENC016 การพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ของแบบจำลอง AIR BOAT ด้วยตัวตรวจวัดค่าความเร็วเชิงมุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

8 021 NSC2014 16P13C0361 ระบบนำทางภายในอาคารเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

9 023 NSC2014 16P13IN0106 โปรแกรมรู้จำตัวอักษรไทย โดยใช้ภาพภ่ายบนอุปรกณ์พกพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 025 NSC2014 16P21S0028 มธุรสลือชา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

11 027 NSC2014 16P31S0038 Personal Health Assistant มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12 028 NSC2014 16P13W0020 พจนานุกรมสำหรับผู้พิการทางสายตา (Braille Dict) มหาวิทยาลัยมหิดล

13 029 NSC2014 16P23N0189 Scan To Buy (ซื้อง่ายด้วยคิวอาร์) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

14 031 NSC2014 16P14W0077 ระบบการแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล

15 032 NSC2014 16P11N0219 การพัฒนาเกมสามมิติประเภทแอ็กชันอาร์พีจีแบบมัลติแพลตฟอร์ม : เกมมอนสเตอร์อินไทยแลนด์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 033 NSC2014 16P12C0520 ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Magic Classroom จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 035 NSC2014 16P21N0196 ม่อนม่อนซ่อนผ้า (MonMon hiding the hanky) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

18 036 NSC2014 16P22N0126 องค์รักษ์พิทักษ์หัวใจ (H.I.B) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

19 038 NSC2014 16P14W0076 Media Beamer มหาวิทยาลัยมหิดล

20 040 NSC2014 16P14E0035 เครื่องฝึกซ้อมกีฬา แบดมินต้น (Badminton Training System) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

21 044 NSC2014 16P12C0374 ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

22 045 NSC2014 16P13C0181 การพัฒนาแอพพลิเคชันภาษามือ 3 มิติบนไอโฟนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

23 047 NSC2014 16P22C0347 ล่าขุมทรัพย์ไปกับแจ็ค (Jack find the treasure) โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

24 048 NSC2014 16P22C0343 Zombio นายซอมบี้กับเคมีที่รัก โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

25 049 NSC2014 16P23E0005 ระบบอัจฉริยะสำหรับจัดการอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย โรเรียนพนมสารคาม “พนมอดูลวิทยา”

26 055 NSC2014 16P14W0051 ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยสำหรับโรคทางพันธุกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

27 056 NSC2014 16P12W0003 ห้องเรียนเสมือนจริงบนเว็บแอพพลิเคชัน มหาวิทยาลัยมหิดล

28 059 NSC2014 16P14C0217 ระบบตรวจจับโรคข้าวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

29 064 NSC2014 16P13W0016 การพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางโมบายแอพพลิเคชันสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

30 065 NSC2014 15P12W0002 ระบบสื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น มหาวิทยาลัยมหิดล