รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบที่สองและได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาย่อยอดผลงาน

หมายเหตุ : 1. ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ต้องการทำการยืนยันการรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานที่นี่ [คลิกเพื่อแจ้งข้อมูล]
                     ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที 22 พฤษภาคม 255
7

                 2. กรณีที่ตอบ ยินดีรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน รบกวนผู้พัฒนาผลงานเข้าอ่านรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆ ของการรับทุนที่นี่ เงื่อนในการรับทุนสนับสนุน

No. รหัสต่อกล้าฯ โครงการ ชื่อโครงการ สถาบันการศึกษา

1 003 NSC2014 บุญอิ่มริมรั้ว (Boon-im, the restaurant) โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

2 004 YSC2014 เครื่องย้อมเส้นไหมด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมี (Silk Dyeing Machine Using Electrochemical cell) โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์

3 007 NSC2014 โปรแกรมช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยคำสั่งเสียงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4 019 NSC2014 Scavenger Hero “รวมพลังกำจัดขยะพิทักษ์โลก” โรงเรียนระยองวิทยาคม

5 020 YSC2014 การพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ของแบบจำลอง AIR BOAT ด้วยตัวตรวจวัดค่าความเร็วเชิงมุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

6 027 NSC2014 Personal Health Assistant มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7 029 NSC2014 Scan To Buy (ซื้อง่ายด้วยคิวอาร์) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

8 032 NSC2014 มอนสเตอร์แลนด์ (Monster Land) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 033 NSC2014 ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Magic Classroom จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 035 NSC2014 Monmon Dash โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

11 038 NSC2014 Media Beamer มหาวิทยาลัยมหิดล

12 047 NSC2014 Jack find the treasure โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์

13 048 NSC2014 Zombio นายซอมบี้กับเคมีที่รัก โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์