ข้อกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการของโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมโครงการ
     โครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผ่านเข้ารอบแรก หากยังคงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาต่อยอดผลงาน และต้องการได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ผู้พัฒนาโครงการต้องเตรียมความพร้อม และพัฒนาผลงานให้สำเร็จตามกำหนดการของโครงการ คลิกดูรายละเอียดของกำหนดการที่นี่ [คลิก]

     ดังนั้น เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ และสามารถพัฒนาผลงาน ไปจนสิ้นสุดการดำเนินการของโครงการได้ ทางโครงการจะโอนเงินงวดแรก 50% ให้ หลังจากที่ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งแรก วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 แล้วเท่านั้น

    
โครงการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้พัฒนาโครงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2557 จำนวน 3 ท่านต่อทีม โดยต้องเป็นผู้พัฒนาโครงการหรือหัวหน้าโครงการ เท่านั้น ทั้งนี้ หากไม่ประสงค์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แต่ยังคงต้องการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ให้ดำเนินการส่ง "ข้อเสนอพัฒนาต่อยอดผลงาน" ตามรายละเอียดทั้ง 11 ข้อด้านล่างนี้ในรูปแบบไฟล์ (Soft Copy) ส่งมาที่ eMail : ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 และเข้าร่วมในการนำเสนอผลงานด้วยตนเอง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องบุษกร ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้
กำหนดการอบรม พร้อมทั้งทำ Presentation นำเสนอผลงานและรายละเอียดของผลงาน แนวทางในการพัฒนาต่อยอด มานำเสนอต่อคณะกรรมการด้วย

     กรณีโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก ที่ผู้พัฒนาโครงการไม่สามารถเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้ หรือไม่สามารถนำเสนอผลงานด้วยตนเองได้ ทางคณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ งดเว้นการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนต่อยอดพัฒนาผลงาน เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนประการใด กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการโดยด่วนได้ที่ คุณสิทธิชัย 02-5646900 ต่อ 2327 ในวันและเวลาราชการ หรือที่
eMail : ครับ


รายละเอียดการเตรียมตัวเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
     1. ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2557 (กรุณากรอกภายในวันที่ 1 พ.ค. 57) ตามลิงค์นี้ [คลิก]
     2. กรณียืนยันการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและกรอกแบบฟอร์มตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว รบกวนกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดข้อเสนอพัฒนาต่อยอดผลงาน (กรุณากรอกภายในวันที่ 3 พ.ค. 57) ตามลิงค์นี้ [คลิก]
(คำแนะนำ : ควรเตรียมข้อมูลโครงการตามหัวข้อต่างๆ ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนก่อนเริ่มการกรอก ดูรายละเอียดได้ตามหัวข้อ แบบฟอร์มรายละเอียดข้อเสนอพัฒนาต่อยอดผลงาน สำหรับการรับทุน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่")
     3. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปในการอบรม
          - เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวสำหรับการอบรม 5 วัน (รบกวนเป็นชุดสุภาพ)
          - เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมสายไฟต่อพ่วง
          - ยารักษาโรค (กรณีมีโรคประจำตัว)
          - บัตรประจำตัวประชาชน
     4. การสนับสนุนค่าเดินทาง
          - ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการจะให้การสนับสนุนค่าเดินทาง แก่ผู้เข้าร่วมอบรมที่เดินทางจากต่างจังหวัดเท่านั้น (ยึดถือข้อมูลจังหวัดที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่สังกัด ตามใบสมัครเป็นสำคัญ)
          - โดยจะให้การสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับในมูลค่าไม่เกินค่าโดยสารรถประจำทาง (บขส.) ไม่เกินประเภท VIP 32 ที่นั่ง เท่านั้น
          - เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าเดินทางคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


แบบฟอร์มรายละเอียดข้อเสนอพัฒนาต่อยอดผลงาน สำหรับการรับทุน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
(เป็นแบบฟอร์มเดียวกันกับในข้อ 2 ของรายละเอียดการเตรียมตัวครับ)
     1. ชื่อโครงการ
     2. รายชื่อหัวหน้าโครงการ และทีมงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-สกุล e-mail address โทรศัพท์มือถือ สถาบันการศึกษา หรือที่ทำงาน (หากจบการศึกษาแล้ว) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
     3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อ สกุล e-mail address โทรศัพท์มือถือ สถาบันการศึกษา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
     4. บทคัดย่อ ของโครงการ
     5. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาต่อยอดผลงาน
     6. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนำผลงานไปใช้งานจริง หากมีชุมชนหรือพื้นที่ทดลองพัฒนาผลงานอยู่แล้ว โปรดระบุ (อย่างไร)
     7. หน่วยงาน/องค์กร ที่ตั้งใจจะร่วมพัฒนาผลงานด้วย (Contributing Partner) หากร่วมดำเนินการอยู่แล้ว โปรดระบุ (อย่างไร)
     8. รายละเอียดของผลงานที่จะพัฒนาต่อยอด
          - รูปแบบของการทำงาน/การใช้งาน ของผลงาน
          - เทคโนโลยีที่ใช้ (software/hardware)
     9. แผนการพัฒนาผลงาน พร้อมระยะเวลาการดำเนินงาน (Action Plan)
     10. แผนการนำไปใช้งาน/นำไปประยุกต์ใช้
     11. แผนงานงบประมาณภายใต้งบประมาณ 50,000 บาท

*** พร้อมทำ Presentation สำหรับนำเสนอผลงานและรายละเอียดของผลงาน แนวทางในการพัฒนาต่อยอด ไม่ต่ำกว่า 10 slide โดยกำหนดให้ส่งไฟล์ Presentation ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ด้วย ***