สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

     โล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     ทุนสนับสนุนให้รังสรรค์ผลงานต่อยอดจนสามารถนำไปใช้งานได้จริง
     โอกาสได้รับการพิจารณาสนับสนุนให้เข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
     เข้มข้น...เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทำงาน
               คุณภาพเข้มข้น.. เติมเต็มความรู้ในการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างครบเครื่อง จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง
               Coaching เข้มข้น.. ได้รับคำแนะนำและเทคนิคดีๆ จากองค์กรพันธมิตรร่วมดำเนินการ พร้อมโอกาสในการพบปะผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากองค์กรต่างๆ ทั้งด้านการทำกิจกรรมชุมชน การตลาด และแหล่งเงินทุนต่างๆ
               โอกาสในการได้รับการสนับสนุนในเชิงธุรกิจ ได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานโดยตรง ต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ