การคัดเลือกรอบที่ 1

    คณะกรรมการพิจารณาโครงการ จากโครงการที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดรอบสุดท้าย ของโครงการประกวดแข่งขันต่างๆ ภายใต้งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival) และคัดเลือกโครงการ 30 โครงการ เข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 2 โดย โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากรายละเอียด ดังนี้

     1. เจ้าของโครงการมีความประสงค์จะพัฒนาโครงการต่อยอด
          โครงการเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ                      
         โครงการมีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการต่อยอดและการทำงานร่วมกับกลุ่มชุมชนเป้าหมาย
         ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์

     2. แผนการเพื่อความยั่งยืนของโครงการ

     (หมายเหตุ : ผลการพิจารณา เป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดของคณะกรรมการคัดเลือก)

     ประกาศรายชื่อผลงานที่มีสิทธิขอรับทุนสนับสนุน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/fic/ พร้อมแจ้งผลเชิญชวนเข้าร่วมโครงการให้แต่ละทีมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

     หลังจากนั้นจะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักภาพในการพัฒนาผลงาน ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี

     (หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์)